เงินฝาก
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์ 
1.00
%
 
ออมทรัพย์สินทวี 
1.25
%
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ 
2.25
%
ประจำ
ทวีทรัพย์  2.75
%
 
3 เดือน  2.50
%
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
6 เดือน 
2.75
%
9 เดือน 
3.00
%
12 เดือน  3.00
%
24 เดือน  3.25
%
จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
36 เดือน  3.50
%
48 เดือน  3.75
%
จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
60 เดือน  3.75
%
การจ่ายดอกเบี้ยกรณีเงินฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
จ่ายดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนด
เงินฝากประจำ 24 เดือน และ 36 เดือน จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
และเงินฝากประจำ 48 เดือน และ 60 เดือน จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน


สำหรับเงินฝากประจำที่ถอนก่อนกำหนด และระยะ เวลาฝากไม่น้อยกว่า 3 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่ฝาก พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%

@ ๗ ส.ค. ๖๐
เงินให้กู้แก่สมาชิก   
5.00 %
@ ๑ มี.ค.๕๙
เงินกู้ระยะยาว   
4.25 %
@ ๑ พ.ย.๖๐
เงินกู้ระยะสั้น     
3.75 %
@ ๑ พ.ย.๖๐
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สอมธ. ทั้ง 2 สำนักงาน
หรือที่โทรศัพท์หมายเลข
0-2613-3880-2 (ท่าพระจันทร์)
0-2-986-9178 (ศูนย์รังสิต)
Updated: 2017-10-20 14:51 TH