เงินฝาก
%(ต่อปี)
 ออมทรัพย์
1.00
 ออมทรัพย์สินทวี
1.25
 ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ
2.25
   ประจำทวีทรัพย์
2.75
  ฝากประจำ ๓ เดือน
2.50
  ฝากประจำ ๖ เดือน
2.75
  ฝากประจำ ๙ เดือน
3.00
  ฝากประจำ ๑๒ เดือน
3.00
  ฝากประจำ ๒๔ เดือน
3.25
  ฝากประจำ ๓๖ เดือน
3.50
  ฝากประจำ ๔๘ เดือน
3.75
  ฝากประจำ ๖๐ เดือน
3.75
@ ๗ ส.ค.๖๐
เงินให้กู้แก่สมาชิก
5.00
@ ๑ มี.ค.๕๙
เงินให้กู้ สำหรับสหกรณ์
สหกรณ์อื่นๆ  
    ระยะสั้น 3.75
@ ๑ พ.ย.๖๐
    ระยะยาว 4.25
@ ๑ พ.ย.๖๐