สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สอมธ. ท่าพระจันทร์
อาคาร 60 ปี ชั้น U1 เลขที่ 2 ถ.พระจันทร์
แขวงพระราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2224-1343, 0-2226-1877,
0-2613-3880-2, 0-2226-1877
แฟกซ์ : 0-2225-9487

สอมธ. ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ที่ 18 ถ.หลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทร.0-2564-4499, 0-2986-9176,
0-2986-9177
สายภายใน 1158-9
แฟกซ์ : 0-2564-4437

 

สอมธ.คณะแพทย์ศาสตร์
เลขที่ 99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทร.0-2986-9189
0-2926-9665