(สำเนา)
ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด
เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2560


           ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด(สอมธ.) ได้ประกาศให้ ทุนการศึกษาบุตร ของสมาชิก ประจำปี 2560 ไปแล้วนั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดีจำนวน 1,141 ทุน ทุนส่งเสริมการศึกษาจำนวน 81 ทุน และทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษาจำนวน 100 ทุน และทุนการศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 12 ทุน ดังปรากฏรายชื่อผู้รับทุนดังต่อไปนี้

•
•
ทุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน 81 ทุน
•
•
ทุนการศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี'60 จำนวน 12 ทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3880-2 (ท่าพระจันทร์)
และโทรศัพท์หมายเลข 0 2986 9176 (ศูนย์รังสิต)