สอมธ. มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ปี 2559
● 
สอมธ. ประกาศ ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ปี'59 'ทุนเรียนดี, 
ทุนส่งเสริมการศึกษา, ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา, ทุนการศึกษาตามโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์'
● 
สอมธ. ประกาศรับสมัคร 'ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ปี'58', 10 เม.ย.- 4 ก.ค.57
ปี 2558
● 
สอมธ. ประกาศ ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ปี'58 'ทุนเรียนดี, 
ทุนส่งเสริมการศึกษา, ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา, ทุนการศึกษาตามโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์'
● 
สอมธ. ประกาศรับสมัคร 'ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ปี'58', 10 เม.ย.- 4 ก.ค.57
ปี 2557
● 
สอมธ. ประกาศ ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ปี'57 'ทุนเรียนดี, 
ทุนส่งเสริมการศึกษา, ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา, ทุนการศึกษาตามโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์'
● 
สอมธ. ประกาศรับสมัคร 'ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ปี'57', 10 เม.ย.- 4 ก.ค.57
ปี 2556
● 
สอมธ. ประกาศ ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ปี'56 'ทุนเรียนดี, 
ทุนส่งเสริมการศึกษา, ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา, ทุนการศึกษาตามโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์'
● 
สอมธ. ประกาศรับสมัคร 'ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ปี'56', 10 เม.ย.- 5 ก.ค.56
ปี 2555
● 
สอมธ. ประกาศ ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ปี'55 'ทุนเรียนดี, 
ทุนส่งเสริมการศึกษา, ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา, ทุนการศึกษาตามโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์'
● 
สอมธ. ประกาศรับสมัคร 'ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ปี'55', ยื่น 10 เม.ย.- 4 ก.ค.55
ปี 2554
● 
สอมธ. ประกาศ ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ปี'54 'ทุนเรียนดี, 
ทุนส่งเสริมการศึกษา, ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา, ทุนการศึกษาตามโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์'
● 
สอมธ. ประกาศรับสมัคร 'ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ปี'54', 7 เม.ย.- 4 ก.ค.54
ปี 2553
● 
สอมธ. ประกาศ ผลการพิจารณาต่อทุนการศึกษาตามโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี'53
● 
สอมธ. ประกาศ ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ปี'53 'ทุนเรียนดี, 
ทุนส่งเสริมการศึกษา, ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา'
● 
สอมธ. ประกาศรับสมัคร 'ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ปี'53', ถึง 2 ก.ค.53
ปี 2552
● 
สอมธ. ประกาศ ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ปี'52 'ทุนเรียนดี, 
ทุนส่งเสริมการศึกษา, ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา'
● 
สอมธ. ประกาศ ผลการพิจารณาต่อทุนการศึกษาตามโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี'๕๒, และผลการพิจารณาให้ทุนฯ
● 
คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ปี'52
● 
สอมธ. ประกาศ จัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ปี'52, ยื่นถึง 3 ก.ค.52
ปี 2551
● 
สอมธ. ประกาศ จัดสรรทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ปี'51, ยื่นถึง 2 ก.ค.51
● 
สอมธ. ประกาศ ผลการพิจารณาต่อทุนการศึกษาตามโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี'51
● 
สอมธ. ประกาศ ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี'51
ปี 2550
● 
สอมธ. ประกาศ ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ปี'50, ยื่นถึง 3 ก.ค.50
● 
สอมธ. ประกาศผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก (ทุนเรียนดี, ทุนส่งเสริมการศึกษา) ประจำปี'50
● 
สอมธ. ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาตามโครงการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี'50