(สำเนา)
ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด
เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2557


           ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด(สอมธ.) ได้ประกาศให้ ทุนการศึกษาบุตร ของสมาชิก ประจำปี 2557 ไปแล้วนั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดีจำนวน 1,095 ทุน ทุนส่งเสริมการศึกษาจำนวน 84 ทุน และทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษาจำนวน 100 ทุน และทุนการศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 11 ทุน ดังปรากฏรายชื่อผู้รับทุนดังต่อไปนี้

ทุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน 84 ทุน
ทุนการศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี'57 จำนวน 11 ทุน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3880-2 (ท่าพระจันทร์)
และโทรศัพท์หมายเลข 0 2986 9176 (ศูนย์รังสิต)