(สำเนา)
ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด
เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2558


           ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด(สอมธ.) ได้ประกาศให้ ทุนการศึกษาบุตร ของสมาชิก ประจำปี 2558 ไปแล้วนั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดีจำนวน 1,058 ทุน ทุนส่งเสริมการศึกษาจำนวน 109 ทุน และทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษาจำนวน 107 ทุน และทุนการศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 9 ทุน ดังปรากฏรายชื่อผู้รับทุนดังต่อไปนี้

ทุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน 109 ทุน
ทุนการศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี'58 จำนวน 9 ทุน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3880-2 (ท่าพระจันทร์)
และโทรศัพท์หมายเลข 0 2986 9176 (ศูนย์รังสิต)