1
ประธานกรรมการ
 
   
รองศาสตราจารย์ นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา
   
   
   
 
 

 

2
รองประธานกรรมการคนที่ 1
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.มงคล ตั้งเง็กกี่
   
   
   3
รองประธานกรรมการคนที่ 2
 
   
นายโชติศักดิ์  กล่ำช้าง