การให้บริการ
ด้านเงินฝาก
          สอมธ.ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินด้วยระบบออนไลน์ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต ในอัตราผลตอบแทน ที่สูงกว่า ธนาคารพาณิชย์ มี 3 ประเภท ดังนี้
         1. เงินฝากออมทรัพย์
         2. เงินฝากออมทรัพย์สินทวี
         3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ
         4. เงินฝากประจำทวีทรัพย์
         5. เงินฝากประจำ

  เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมเงินตามนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการออมเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) โดยคณะกรรมการดำเนินการมีนโยบายยกเลิก เงินฝากออมทรัพย์สินทวี 3, 6 และ 12 สู่การออมเงินรูปใหม่ๆ ที่ได้รับผลประโยชน์ที่คุ้มค่า กว่า พร้อมมีรูปแบบการออมเงินประเภทต่างๆ ได้แก่ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อสวัสดิการ, เงินฝากประจำทวีทรัพย์, และเงินฝากประจำ ที่มีเงื่อนไขพิเศษที่คุณจะปฏิเสธไม่ได้ กับผลตอบแทนที่ สอมธ. มอบให้

           สำหรับท่านที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินทวี 3, 6 และ 12 อยู่แล้ว สอมธ. ไม่รับฝากเงินเพิ่มสำหรับบัญชีเล่มเดิม จะคงบัญชีไว้เมื่อครบกำหนดได้รับดอกเบี้ย ในแต่ละยอดและให้ท่านมาถอนเพื่อโอนเข้าบัญชีเล่มใหม่ โดยท่านจะต้องมายื่นคำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินทวีใหม่ มีประเภทเงินฝากและเงื่อนไขดังนี้

   
เงินฝากออมทรัพย์ 
       เป็นบัญชีเงินฝากที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นในการใช้จ่