กา​รกู้เงินประเภทพิเศษ
เพื่อการเคหะสงเคระห์
เพื่อซื้อรถยนต์
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ตารางวงเงินกู้พิเศษ
เงินให้กู้ประเภทพิเศษ
    เป็นเงินให้กู้ระยะยาว จำนวนเงินที่ให้กู้ ขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ที่สมาชิกนำมา เป็นประกัน อัตราเงินเดือนอายุ การเป็นเป็นสมาชิก ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝาก ที่มีอยู่กับ สอมธ. การกู้เงินประเภทพิเศษต้องมีวัตถุประสงค์ ที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุน ให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองหรือซื้อที่ดินเพื่อสร้างบ้านหรือเพื่อซื้อรถยนต์ หรือเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ เป็นกา สร้างฐานะความมั่นคงให้กับครอบครัว หรือสร้างรายได้เสริให้กับ ครอบครัวสมาชิก การกู้เงินพิเศษจะมีวงเงินกู้ที่สูง และมี ระยะเวลาในการชำระหนี้นานกว่าเงินกู้ประเภทอื่น โดยผู้กู้จะต้องนำ หลักทรัพย์มาจำนองหรือจำนำเป็นประกันเงินกู้ และสามารถผ่อนชำระได้นานถึง 180-360 เดือน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการขอกู้และอายุตัวสมาชิก
วัตถุประสงค์การขอกู้เงิน
เพื่อการเคหะสงเคระห์
เพื่อซื้ออาคารพร้อมที่ดิน
เพื่อสร้างอาคาร
เพื่อต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร
เพื่อซื้อที่ดิน เพื่อซื้ออาคารชุด
เพื่อซื้อรถยนต์
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
คุณสมบัติของผู้ขอกู้
    เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนขึ้นไป
ขั้นตอนการขอกู้
1.
ยื่นคำขอกู้เงินภายในวันที่ 1-15 ของเดือน
2.
นัดสำรวจหลักทรัพย์ภายใน 7 วัน จากวันที่รับคำขอพร้อมสอบถามราคาประเมิน จากกรมที่ดิน
3. เตรียมหาหลักหมุดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
4. นัดวันจดทะเบียนจำนองในเดือนถัดไป
*กรณีใช้บริษัทประเมินราคาหลักทรัพย์ สอมธ. จะพิจารณาเมื่อได้รับรายงานการสำรวจจากบริษัท**
หลักฐานการขอกู้
คำขอกู้เงิน พร้อมแผนที่ประกอบพอสังเขป
สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด
ภาพถ่าย (ผู้กู้, เจ้าของหลักทรัพย์) ดังนี้
  - ทะเบียนบ้าน
  - บัตรประจำตัว, บัตรประจำตัวคู่สมรส
  - ทะเบียนสมรส
สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า จำนวน 2 ชุด
สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ทำกับคู่บริษัท(กรณีห้องชุด)
สำเนาสัญญาจำนอง (ถ้ามี)
สำเนาแบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง (กรณีสร้างอาคาร)
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชาใช้ สำหรับสมาชิกที่มีอายุการ เป็นสมาชิกน้อยกว่า 5 ปี (เฉพาะพนักงาน มธ. ลูกจ้างหน่วยงาน ลูกจ้างโครงการ ลูกจ้างงบพิเศษ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานเงินรายได้ประเภทประจำและชั่วคราว สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร และวิทยาลัยนวัตกรรม)
การพิจารณวงเงินกู้
วงเงินให้กู้
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
วงเงินกู้ / บาท
3 - 83      เดือน
6,000,000.00
84 -131  เดือน
10,000,000.00
   132   เดือนขึ้นไป
15,000,000.00
เงินได้รายเดือนต้องมีให้หักชำระได้เพียงพอ และกำหนดให้เหลือเงิน รับสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ร้อยละ 15 ของเงินได้รายเดือน
พิเศษสำหรับวงเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์
    สำหรับสมาชิกที่มีคู่สมรสที่ทำงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ สามารถนำรายได้ ของคู่สมรสมาคำนวณวงเงินกู้ได้ (กรณีคู่สมรสทำงานบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ)
หลักประกันเงินกู้พิเศษ
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโฉนดที่ดินที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ อันปลอดภาระจำนองรายอื่น
เงินฝาก สอมธ. หลักทรัพย์รัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
ทุนเรือนหุ้นที่ปลอดภาระการเป็นหลักประกัน
ที่ดินที่นำมาเป็นหลักประกันเงินกู้
    สอมธ. ขยายที่ตั้งหลักทรัพย์ในการนำมาเป็นประกันเงินกู้พิเศษทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด 
    สำหรับหลักทรัพย์ที่ สอมธ.รับทั่วประเทศในครั้งนี้ จะยกเว้นบางพื้นที่ ที่กรรมการอาจจะใช้ดุลยพินิจในการ ที่จะงดรับ ซึ่งการขยายพื้นที่หลักทรัพย์นั้น หลักเกณฑ์ที่สมาชิกนำมาเป็นประกันต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาชิกเท่านั้น )
ที่ตั้งของหลักทรัพย์ กลุ่มที่ 1 (20)
    กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี . สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สุพรรณบุรี ชลบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ ยกเว้น
ยกเว้น
1.
สมาชิกที่มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางกรรมสิทธิ์ต้องเป็นของสมาชิกเท่านั้น
2.
สมาชิกที่มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่วิทยาลัยนวัตกรรม ศูนย์พัทยา กรรมสิทธิ์ต้องเป็นของสมาชิกเท่านั้น ยกเว้น ใช้หลักทรัพย์ที่ตั้ง อยู่จังหวัดชลบุรี กรรมสิทธิ์เป็นของสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา หรือมารดา เท่านั้น
3. สมาชิกสังกัดทั่วไป, ข้าราชการบำนาญ กรรมสิทธิ์ต้องเป็นของสมาชิก คู่สมรส หรือบุตร เท่านั้น
ที่ตั้งของหลัทรัพย์ กลุ่มที่ 2 (57 จังหวัด)

    ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน พิจิตร น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เลย อุดรธานี นครราชสีมา หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู ชัยภูมิ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ ชุมพร ระนอง พัทลุง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ตรัง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

** กรรมสิทธิ์ต้องเป็นของสมาชิก เท่านั้น ยกเว้น :
1.
สมาชิกที่มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ใช้หลักทรัพย์ที่ตั้งอยู่ จังหวัดลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน กรรมสิทธิ์ต้องเป็นของสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา หรือมารดา เท่านั้น
2.
สมาชิกที่มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่วิทยาลัยนวัตกรรม ศูนย์พัทยา ใช้หลักทรัพย์ที่ตั้งอยู่จังหวัดระยอง กรรมสิทธิ์ต้องเป็นของสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา หรือมารดา เท่านั้น
** เงินกู้รายใดผู้กู้ไม่มารับภายในกำหนด 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ถือว่าสละสิทธิ์การขอกู้ในคราวนั้น **
ระยะเวลาการผ่อนชำระ
เพื่อการเคหะสงเคราะห์ ผ่อนชำระไม่เกิน 360 เดือน แต่ไม่เกินอายุ 70 ปี กรณีการกู้โดยใช้เงินเดือนคู่สมรสมาคำนวณเงินกู้ ผ่อนชำระไม่เกิน เกษียณอายุและเพื่อการเคหะสงเคราะห์เท่านั้น
เพื่อซื้อรถยนต์, เพื่อลงทุนประกอบอาชีพ, เพื่อซื้อที่ดิน ผ่อนชำระไม่เกิน 180 เดือน แต่ไม่เกินอายุ 70 ปี
การประเมินราคาหลักทรัพย์
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การประเมินราคาโดยใช้ราคาทางราชการ
กรณีเงินกู้เพื่อการเคหสงเคราะห์จะคิดราคาประเมินให้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินจากทางราชการ กู้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น จะคิดราคาประเมิน ให้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินทางราชการ
การประเมินราคาโดยใช้บริษัทประเมินราคา เป็นบริษัทที่ สอมธ. กำหนดให้ใช้โดยสมาชิกจะต้อ