สอมธ.จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2547 รับสมัครสมาชิก 120 คน
     สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดรับสมัครสมาชิกร่วมสัมมนานอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2547
ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2547 ณ โรงแรมโกลเด้นท์แซนด์ ชะอำบีช จ.เพชรบุรี 
รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 120 คน 
รับสมัครระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2547
 
    โดยมีหลักเกณฑ์ในการรับสมัคร ดังนี้
1. ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาแล้วปี 2545, ปี 2546 และครั้งที่ 1/2547 ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้
2. สมาชิกที่ไม่เคยเข้าร่วมสัมมนากับ สอมธ. จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก
3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาปีอื่นๆ ที่ไม่ใช่ปี 2545, 2546 และครั้งที่ 1/2547 จะได้รับพิจารณาเป็นลำดับรอง 
4. กำหนดจำนวนผู้สมัครตามหมายเลขสมาชิกเป็นช่วงๆ ดังนี้
 
สมาชิกตั้งแต่หมายเลย 0001 - 1000 สมัครได้จำนวน 15 คน
สมาชิกตั้งแต่หมายเลย 1001 - 2000 สมัครได้จำนวน 15 คน
สมาชิกตั้งแต่หมายเลย 2001 - 3000 สมัครได้จำนวน 15 คน
สมาชิกตั้งแต่หมายเลย 3001 - 4000 สมัครได้จำนวน 25 คน
สมาชิกตั้งแต่หมายเลย 4001 - 5000 สมัครได้จำนวน 25 คน
สมาชิกตั้งแต่หมายเลย 5001 ขึ้นไป สมัครได้จำนวน 25 คน
5. ในกรณีที่สมาชิกแต่ละกลุ่ม สมัครเกินกว่าที่กำหนด สอมธ. จะใช้วิธีจับฉลาก
 
   ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาวันที่ 20 ตุลาคม 2547 และในกรณีที่ได้รับคัดเลือกแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วม สัมมนาได้ ให้แจ้งสละสิทธิภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2547 มิฉะนั้นท่านจะถูกตัดสิทธิในการเข้าร่วมการสัมมนา ต่อไป 2 ครั้ง
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2613-3880-2
 
หมายเหตุ: สอมธ. ให้สิทธิเฉพาะสมาชิกเท่านั้น บุคคลอื่นไม่สามารถเข้าร่วมการสัมมนาได้