สัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2547 ณ โรงแรม โกลเด้นแซนด์ ชะอำ จ.เพชรบุรี
   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) ขอเชิญร่วมการสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ 
ครั้งที่ 1/2547 ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2547 
ณ โรงแรม โกลเด้นแซนด์ ชะอำ จ.เพชรบุรี
รับสมัครสมาชิก 120 คน
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-25 พฤษภาคม 2547
โดยมีหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังนี้
 
1. สมาชิกที่เคยเข้าร่วมสัมมนาในปี 2545, ปี 2546 ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนา
2. สมาชิกที่ยังไม่เคยเข้าร่วมสัมมนากับ สอมธ. จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก
3. สมาชิกที่เคยเข้าร่วมสัมมนาปีอื่นๆ ยกเว้นปี 2545 และปี 2546 จะได้รับพิจารณาเป็นลำดับรอง
4. กำหนดจำนวนผู้สมัครตามหมายเลขสมาชิกเป็นช่วงๆ ดังนี้
 
สมาชิก ตั้งแต่หมายเลข 0001-1000 รับสมัครจำนวน 15 คน
สมาชิก ตั้งแต่หมายเลข 1001-2000 รับสมัครจำนวน 15 คน
สมาชิก ตั้งแต่หมายเลข 2001-3000 รับสมัครจำนวน 15 คน
สมาชิก ตั้งแต่หมายเลข 3001-4000 รับสมัครจำนวน 25 คน
สมาชิก ตั้งแต่หมายเลข 4001-5000 รับสมัครจำนวน 25 คน
สมาชิก ตั้งแต่หมายเลข 5001 ขึ้นไป  รับสมัครจำนวน 25 คน
 
5. ในกรณีที่สมาชิกแต่ละกลุ่ม สมัครเกินกว่าที่กำหนด สอมธ. จะใช้วิธีจับสลาก
    ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนาในวันที่ 3 มิถุนายน 2547 และสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือก แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ ให้แจ้งการสละสิทธิ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2547 มิฉะนั้นท่านจะถูกตัดสิทธิ์ ในการเข้าร่วมการสัมมนาครั้งต่อไป 2 ครั้ง