ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด
เรื่อง การสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2548
          ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) จะจัดให้มีการสัมมนาสมาชิก นอกสถานที่
ครั้งที่ 1/2548 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2548 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-31 พฤษภาคม 2548 ไปแล้วนั้น
 
ปรากฏว่ามีสมาชิกผู้สนใจแสดงความจำนง สมัครเข้าร่วมสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 263 คน 
ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา 37 คน 
คงเหลือผู้สมัครสัมมนา 226 คน 
โดยเหตุที่ สอมธ.ประสงค์จะให้สมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เดินทางไป-กลับ และมีที่พักสะดวกสบายพอสมควร ประกอบกับสถานที่สัมมนามีจำนวนจำกัด คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาทำการคัดเลือกสมาชิกไปร่วม สัมมนาจำนวน 150 คน ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศให้ทราบแล้ว ดังมีรายนามต่อไปนี้
ลำดับ
เลขที่สมาชิก
ชื่อ-สกุล
 
ลำดับ
เลขที่สมาชิก
ชื่อ-สกุล
1
0020
นางนงลักษณ์ สมิตติพัฒน์  
76
4075
นายมนตรี ช่อผกา
2
0038
ผศ.วรวรรณ ศุภจรรยา  
77
4107
นางทิพย์วรรณ ศรีเอี่ยม
3
0075
นางจารุวรรณ นิตินทรางกูร  
78
4191
น.ส.กนกพร บรรเริงศรี
4
0133
นางอนงค์ ดีปรีชา  
79
4228
น.ส.ศิริรัตน์ รอนไพริน
5
0118
นายเดชา อิ่มใจ  
80
4435
นายวินัย ม่วงทอง
6
0307
นางวันทนา วิจิตรสาร  
81
4455
น.ส.สำราญ กอเจริญ
7
0308
นางสมศรี ธิติมงคล  
82
4479
น.ส.ชณัฐดา ชื่นเงิน
8
0333
นางศิริรัตน์ รักธรรม  
83
4545
นางสมถวิล วงศ์อารยะกุล
9
0460
นางสมาน อุดร  
84
4564
นางฉลองรัตน์ กิ่งกุหลาบ
10
0521
นางวันพร จาดเจริญ  
85
4565
นางมาลัย จั่นทองสุข
11
0626
นางฉวีวรรณ แสนสุข  
86
4566
นางเวียงทอง ทัศนากร
12
0677
นางสุพินทร สุศรีวรพฤฒิ  
87
4609
น.ส.ชไมพร เต็มกุศลวงศ์
13
0818
ผศ.สังวร พรหมเสน  
88
4611
นางศิรินทิพย์ แสงสุวรรณ
14
0822
นางรัชนี พรรณรังษี  
89
4622
นางสุนิสา ภาคีมุข
15
0859
นางประทีป เชื้อสุข  
90
4640
นางจิระดา เรืองเครือ
16
1007
น.ส.ธนัญญา บุญชู  
91
4642
นางวัฒนา ทิพวรรณ
17
1274
นางนิภา สิ้มเสรี  
92
4672
น.ส.สิรินาถ โอสถศรี
18
1329
นางอังคณา เวศาขวรินธ์  
93
4684
น.ส.อัญณา แสงดาว
19
1335
นายนิยม แก้วนิยม  
94
4755
น.ส.ไพรินทร์ พูนเพิ่ม
20
1358
นายพีรพล ปิ่นประดับ  
95
4816
น.ส.ไพลิน ปุนชาติ
21
1406
นายสุวัฒน์ชัย จันทร์แก้ว  
96
4823
น.ส.ปิยะฉัตร รสานนท์
22
1425
นางกาญจนา โพบุญเรือง  
97
4855
นางวันดี ขัวญบาง
23
1430
นางทิพวัลย์ อินทรนเรศ  
98
4889
ร.ท.ขจรพันธ์ พูนไชย
24
1483
นางฉัตรฑริกา รัตนคช  
99
4893
น.ส.สุพิชญา นิกรถา
25
1617
นางประคอง ก้อนแก้ว  
100
4954
นายชัยวิทย์ รติมงคลรักษ์
26
1623
น.ส.เลวง นุ่นชูคันธ์  
101
4982
นางดวงตา กุญแจทอง
27
1873
น.ส.รัชนี ทรัพย์สันทัด  
102
5024
น.ส.วันดี บุญประสิทธิ์
28
1895
นางอาภรณ์ ปิ่นประดับ  
103
5052
นางทัศนีย์ มากพันธ์ผล
29
1963
นางนฤมล ณ สงขลา  
104
5103
น.ส.กาญจนา โมธินา
30
2303
นางประเทือง กองแก้ว  
105
5134
น.ส.นิรมล แสงทับ
31
2353
นางวิลาวัณย์ สิทธิสมบัติ  
106
5145
น.ส.วัลลภา ทองย่อย
32
2340
นางลันทม พึ่งเถื่อน  
107
5147
น.ส.ประภา ดองโพธิ์
33
2368
นายบุญรัตน์ พึ่งเถื่อน  
108
5180
น.ส.นงลักษณ์ นังเกร็ง
34
2443
นางสุภาพร พึ่งอ่ำ  
109
5184
น.ส.สิรินาถ ฉัตรทอง
35
2463
น.ส.ดลพร กำเนิดสิทธิเสรี  
110
5188
น.ส.กิตยา นาคประนิล
36
2542
นางสุริยา เทศทอง  
111
5370
น.ส.อรพิน พูนศักดิ์สร้อย
37
2567
นายสมชาย ชายมูล  
112
5372
น.ส.นิภาดา พลอยมุข
38
2572
นางจริยา พุธะภาชน์  
113
5478
นางสุรีวัลย์ มีเฉย
39
2574
นางวลัยลักษณ์ กาญจนวัฒน์  
114
5518
นายวิวัฒน์ ซื่อสัตย์
40
2588
นางวิจัย ซึงรุ่งโชติ  
115
5608
น.ส.สุทธิษา ลัทธิ
41
2613
นางวรรณี มีเพชร์  
116
5644
น.ส.ภาวิณี บัวงาม
42
2626
นางพัชรินทร์ แก้วนิยม  
117
5680
นายตระกูลชนะ พยัญชนะ
43
2654
นางช่อทิพย์ สนแก้ว  
118
5687
นางวิไลลักษณ์ วิภาดาวุฒิกุล
44
2754
นายกำจัด สันตวาจา  
119
5714
น.ส.ณัฐยา จันทร์คง
45
2802
น.ส.นิภาวรรณ ขอสุข  
120
5788
นางอามร บุญนารอด
46
2824
นางศิริวรรณ เวชทัพ  
121
5869
น.ส.จุฑามาศ สิบตรี
47
2825
นางพรนภา มีประวัติ  
122
5886
น.ส.วันเพ็ญ จารึก
48
2826
น.ส.พรทิพย์ บุญทาวงศ์  
123
5934
น.ส.ศิริพร ขวัญส่ง
49
2887
น.ส.มาลินี แซ่ตั้ง  
124
5939
นางรัชดาภรณ์ ไชยโย
50
3075
นายพลากร อุบลบาล  
125
6084
นางสำรวย ชมวิหก
51
3115
นายนาวิน วิหกน้อย  
126
6200
นายวิโรจน์ ช่างม่วง
52
3135
นายเลิศปรีชา อยู่เนียม  
127
6391
นางสุพัฒตรา บัวหิรัญ
53
3378
น.ส.สุนีย์ เอี่ยมศิรินุกูล  
128
6536
น.ส.ธนวรรณ เจริญศักดิ์
54
3465
น.ส.ปาริชาติ ทองอยู่  
129
6573
นายพิศล สุ่นกุล
55
3474
นางพรทิพย์ ธีระกาญจน์  
130
6585
นางปูจ๋า ม่วงทอง
56
3516
นายประเสริฐ ธรรมนิทา  
131
6613
น.ส.มนฤณ อิศรางกูร ณ อยุธยา
57
3526
นายชิมรส ใจดี  
132
6712
นายธนบูรณ์ สุวรรณชัย
58
3561
น.ส.อรุณวรรณ สมถะธัญการ  
133
6722
นายเสริมศักดิ์ กรุดเงิน
59
3681
นางจีรวรรณ กรุดเงิน  
134
6727
น.ส.สุภาพร โสภณ
60
3683
น.ส.นฤมล บุญทาวงศ์  
135
6735
น.ส.ลักขณา ชะแมบ
61
3701
น.ส.สายฝน อำพันศรี  
136
6738
นายวิรัช กองอรรถ
62
3703
น.ส.เรณู แก้วสว่าง  
137
6769
น.ส.นุชศิรินทร์ ชัยชนะ
63
3787
นางสมพิศ ตั้งตน  
138
6777
น.ส.ชิษณุชา สัตพนพันธุ์
64
3788
นางเพลินพิศ โกมลรัติ  
139
6782
นางชาลินี เกตกะโกมล
65
3827
น.ส.รุ่งทิพย์ รุ่งวิวัฒนกุล  
140
6787
น.ส.วนิดา นากุ
66
3834
น.ส.แก้วตา มุสิกะวัน  
141
6795
น.ส.นุชนารถ วงศ์จำปา
67
3841
นายเจษฎา ณ ระนอง  
142
6798
นายรามศร เกิดสนอง
68
3918
น.ส.ปรียา เพ็งไพบูลย์  
143
6825
น.ส.วัลภา รื่นรมย์
69
3932
นายยืนยง แสนสุข  
144
6886
น.ส.สุคนธา ยางกลาง
70
3935
น.ส.พัชรัตน์ มีมะโน  
145
6892
นายมัสกร ศรีวิสิฐศักดิ์
71
3964
นายณรงค์ทัต คันธะมาตย์  
146
6948
น.ส.พีชาลิกา ขัติยะ
72
3971
นางรุ่งนภา ยิ้มกมล  
147
6960
นายเกชา เกรอด
73
3977
นายศิริราช อาชะนะจันทร์  
148
6987
น.ส.นฤมล อาลัย
74
3997
นายสุรพร จึงประเสริฐ  
149
6989
น.ส.ทัศนวรรณ วงศ์ดี
75
4033
นายสุรศักดิ์ สิงห์รุ่งเรือง  
150
7025
นายประนอม ขวัญบาง

 

รายชื่อสมาชิกสำรอง
ลำดับ
เลขที่สมาชิก
ชื่อ-สกุล
 
ลำดับ
เลขที่สมาชิก
ชื่อ-สกุล
1
4355
น.ส.วราภรณ์ สุทธิวงศ์ทวี  
11
4246
น.ส.ประภา ยอดแก้ว
2
2979
นายไพโรจน์ พูนศักดิ์สร้อย  
12
6152
น.ส.พันธิภา แดงด้วง
3
4423
น.ส.สุปัญญา โตจุ้ย  
13
0819
นางอัมพร ชวาลาธวัช
4
6680
น.ส.สุกัญญา คงเดชศักดา  
14
6419
น.ส.สุมินตรา สุขทั่วญาติ
5
6538
น.ส.จินตนา ทองก้อน  
15
2587
นางสง่า ดีสันเทียะ
6
4117
นางบุญยวีร์ อินเฉิดฉาย  
16
2440
นายพีระ นาทีพิทักษ์กิจ
7
6736
นายไพฑูรย์ มาลัยวงษ์  
17
4727
น.ส.ศิริพร ตั้งจิตวิสุทธิ์
8
4394
น.ส.ประไพพร ตันยุวรรธนะ  
18
6891
ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต สุวงศ์
9
2673
นายสมบูรณ์ กองแก้ว  
19
2454
น.ส.สิริวรรณ ไวทยธำรงค์
10
3093
นางปันจรินทร์ ทองสมบูรณ์  
20
6865
น.ส.อนัตญา หยีปอง

 

     หากสมาชิกดังมีรายชื่อข้างต้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ โปรดกรุณาแจ้งให้ สอมธ.ทราบ 
ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2548 เพื่อ สอมธ.จะได้เรียนเชิญสมาชิกสำรองเข้าร่วมในการสัมมนา ครั้งนี้ได้ 
และ หากท่านแจ้งให้ทราบภายหลังจากวันที่กำหนด หรือมิได้แจ้ง สอมธ.จะตัดสิทธิ 2 ครั้ง ในการขอเข้าร่วมสัมมนา ครั้งต่อไป
      คณะกรรมการดำเนินการ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความสนใจจากท่านสมาชิกเหมือนเดิม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2548
(นายรังษี  ธารารมย์)
ผู้จัดการ
 
หมายเหตุ 
ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2548 มีรถออก ดังนี้ 
1. ท่าพระจันทร์ เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ 
2. ศูนย์รังสิต เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์ญี่ปุ่น