สอมธ. สัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2548
รับสมัครสมาชิก 150 คน
      สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด ขอเชิญสมาชิกสมัครเข้าร่วมสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ 
ครั้งที่ 2/2548 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2548
ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยารีสอร์ท จ.ชลบุรี 
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 10-28 ตุลาคม 2548 จำนวน 150 คน 
โดยมีหลักเกณฑ์ในการรับสมัคร ดังนี้
1. สมาชิกที่เคยเข้าร่วมสัมมนาในปี 2546 และปี 2547 และครั้งที่ 1/2548 ไม่มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนา
2. สมาชิกที่ไม่เคยเข้าร่วมสัมมนากับ สอมธ. จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก ตามกลุ่มโควต้า
3. กำหนดจำนวนผู้สมัครตามหมายเลขสมาชิกเป็นช่วงๆ ดังนี้
 
  สมาชิกตั้งแต่หมายเลข 0001-1000 รับสมัครจำนวน 15 คน
  สมาชิกตั้งแต่หมายเลข 1001-2000 รับสมัครจำนวน 15 คน
  สมาชิกตั้งแต่หมายเลข 2001-3000 รับสมัครจำนวน 20 คน
  สมาชิกตั้งแต่หมายเลข 3001-4000 รับสมัครจำนวน 25 คน
  สมาชิกตั้งแต่หมายเลข 4001-5000 รับสมัครจำนวน 25 คน
  สมาชิกตั้งแต่หมายเลข 5001-6000 รับสมัครจำนวน 25 คน
  สมาชิกตั้งแต่หมายเลข 6001 ขึ้นไป รับสมัครจำนวน 25 คน
 
4. ในกรณีที่สมาชิกแต่ละกลุ่ม สมัครเกินกว่าที่กำหนด สอมธ. จะใช้วิธีจับฉลาก
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนาวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548
6.สมาชิกแจ้งยกเลิกกรณีไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 มิฉะนั้นท่านจะถูกตัดสิทธิในการเข้าร่วมการสัมมนาต่อไป 2 ครั้ง
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3880-2 (ท่าพระจันทร์)
และโทรศัพท์หมายเลข 0 2986 9176 (ศูนย์รังสิต)
หมายเหตุ สอมธ. ให้สิทธิเฉพาะสมาชิกเท่านั้น บุคคลอื่นไม่สามารถเข้าร่วมการสัมมนาได้