ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด
เรื่อง การสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่ 2/2548
         ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) จะจัดให้มีการสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ 
ครั้งที่ 2/2548 ณ โรงแรมชลจันทร์พัทยา รีสอร์ท จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2548 โดยเปิดรับสมัคร 
ตั้งแต่วันที่ 10-28 ตุลาคม 2548 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีสมาชิกผู้สนใจแสดงความจำนงสมัครเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 
ทั้งสิ้น 155 คน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา 39 คน คงเหลือผู้สมัครสัมมนา 116 คน ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศ 
ให้ทราบแล้ว ดังมีรายนามต่อไปนี้
ลำดับ
เลขที่สมาชิก
ชื่อ-สกุล
 
ลำดับ
เลขที่สมาชิก
เลขที่สมาชิก
1
19
น.ส.ชุมชื่น ตั้งยืนยง  
59
3001
น.ส.จุฬาภรณ์ พรหมมาพันธุ์
2
40
น.ส.พาณี กิตติคุณ  
60
3006
น.ส.นภรัตน์ แจ้งประจักษ์
3
45
รศ.ชูศรี มณีพฤกษ์  
61
3026
นายพิสุทธิ์ ราชประดิษฐ์
4
293
นางวรา เครือรัตน์  
62
3061
นางเรณู โหมดศิริ
5
373
นายประการ เบ็ญมาศ  
63
3068
น.ส.สุกัญญา มกุฎอรฤดี
6
456
นายณรงค์ เชียงเชาว์ไว  
64
3071
นายนิยม ศรีมงคล
7
514
นางมณฑา พ่วงพุฒ  
65
3132
นายประทาน น้อยสัมฤทธิ์
8
519
นางภัทรพรรณ อิ่มดวง  
66
3158
น.ส.ฉันทนา ชะเอมเทศ
9
681
รศ.พรพิมล สันติมณีรัตน์  
67
3227
น.ส.เพ็ญศรี กวีวงศ์ประเสริฐ
10
711
รศ.กฤตยา ตติรังสรรค์สุข  
68
3250
น.ส.บุญเหลือ ศรีมงคล
11
753
นายสุเทพ แจ้งพะเนียด  
69
3333
นางจารุวรรณ ชุณหวรานนท์
12
776
นายบุญชู สนนิ่ม  
70
3355
น.ส.ศิริรัตน์ เดชกุลทรัพย์
13
832
รศ.สุกัญญา นิธังกร  
71
3411
น.ส.สุวรรณา ขวัญแก้ว
14
858
นางอรวรรณ ชาครัตพงศ์  
72
3416
น.ส.สมคิด อยู่ขำ
15
988
นางยุวพร วิภาวีกุล  
73
3474
นางพรทิพย์ ธีระกาญจน์
16
1040
นางนารี อ่ำประถม  
74
3541
นางปราณี สุขดวง
17
1176
นางศิวพร ทรัพย์วัฒน์  
75
3626
นายสมชาย จำลองปั้น
18
1201
นางยืนยง วานิยะพงศ์  
76
3689
นายถนอม ราชแสง
19
1204
นายบำรุง แฉ่บาง  
77
3802
น.ส.อรัญญา วงศาสถาพร
20
1239
นายนิรุจน์ สุดี  
78
3840
น.ส.วนิดา ตันนาภัย
21
1271
นางฉันทนี พงษ์อยู่  
79
3841
นายเจษฎา ณ ระนอง
22
1272
นายชาลี โกมลหิรัญ  
80
3873
นางดรุณี วุ้นนที
23
1337
นางศรีวรรณ ศรีเอี่ยม  
81
4063
น.ส.กฤตยา เมืองดิษฐ์
24
1392
นางจำเนียร อุตะปะละ  
82
4072
นางสมพงศ์ ใจแคล้ว
25
1419
นายสุคนธ์ นาคเหนือ  
83
4099
นางชนานาถ เค้าชาติชาย
26
1433
นางจงรักษ์ เครือกนก  
84
4117
นางบุญยวีร์ อินเฉิดฉาย
27
1434
นางจินตนา อภัยจิตต์  
85
4262
น.ส.จุไรภรณ์ กองลำเจียก
28
1438
น.ส.วณี เอกอุร  
86
4311
น.ส.วิจาริณี บริบูรณ์
29
1502
น.ส.ถมรัตน์ อังคทาภิมณฑ์  
87
4367
นางเยาวลักษณ์ อมราลักษณ์
30
1511
นายเฉลิมพันธ์ ม่วงกลม  
88
4386
นางวิพา ไวยพูศรี
31
1576
นางอรพิน ทิมดี  
89
4413
น.ส.อริศรา เวียงอำพล
32
1582
นางลิภาพรรณ สร้อยแก้ว  
90
4438
นางอมรพรรณ สารเกลี้ยง
33
1745
นายสม ชาวประมัย  
91
4485
น.ส.ศิริยา รัตนบุรี
34
1805
นายสนธินันทน์ ปาละวงศ์ ณ อยุธยา  
92
4486
น.ส.ยอดธิดา ปาละสิงห์
35
1884
นายชัยรัตน์ มาตุจรัส  
93
4527
น.ส.มยุลี สุดสระ
36
1988
นางสมบูรณ์ ศรีเอี่ยม  
94
4615
นางทองจันทร์ กอบัว
37
2015
นางนิภาพร ยามา  
95
4719
นางนันทพร สิทธิศรชัย
38
2035
นางสุลักษณา ศิลานนทชัย  
96
4872
น.ส.นันทนัช พลอยประพัฒน์
39
2081
นางจรวยรัตน์ ริยาพันธ์  
97
5054
นายไชยยศ สวนสิน
40
2104
น.ส.ภคมน เครือขอน  
98
5491
นางจารุวรรณ อัมระปาล
41
2133
นายสุชาติ ปิยะพิทักษ์วงศ์  
99
5620
น.ส.วีณา ขยันการนาวี
42
2172
นางกนกวรรณ ยุ้นพันธุ์  
100
5659
นายสิทธิชัย ลัดลอย
43
2182
นางศรีตรา ผาดโผน  
101
5709
นายสมโภช จังวิบูลย์ศิลป์
44
2204
นางสำเริง กุญแจทอง  
102
5777
นายพรชัย ปิยะจารี
45
2303
นางประเทือง กองแก้ว  
103
5898
น.ส.นงลักษณ์ ธีระวัฒน์
46
2452
นายสนธยา สุขดวง  
104
5996
น.ส.ปัญญาทิพย์ เพียรแสวงกิจ
47
2509
นางนันทา พงษ์เปรม  
105
6025
น.ส.กนกวรณ วีรสานนท์
48
2580
นายมานัส อยู่เปรม  
106
6152
น.ส.พันธิภา แดงด้วง
49
2593
นายสมชาย การุณวงษ์  
107
6335
น.ส.พัชรา สุรางค์วัฒนกุล
50
2600
นางรัญจวน ศรวารี  
108
6607
น.ส.ศิริขวัญ เป้าทอง
51
2620
นางลัดดาวัลย์ สุขสงค์  
109
6636
น.ส.ราณี เหมะรังคะ
52
2663
นางโสภา อยู่เปรม  
110
6664
น.ส.จริยา หวันยุโสบ
53
2673
นายสมบูรณ์ กองแก้ว  
111
6693
นางกาญจนา อาลัยญาติ
54
2797
นางมาลี สุขสว่าง  
112
6696
น.ส.วนิดา ก่อการุณย์พงศ์
55
2805
นายพนัส ศรีเอี่ยม  
113
6812
น.ส.สุภัทร ไพจิตโรจนา
56
2844
นางวิจิตรา รัศมี  
114
6968
นายกิตติคุณ ทองกาบ
57
2854
น.ส.เบญจพรรณ บุรวัฒน์  
115
7075
นายเฉลิมชัย แก้วสีมรกต
58
2959
นางนิตยา คล้ายสุบรรณ  
116
7091
น.ส.สุมน ธิติโอฬาร
       หากสมาชิกดังมีรายชื่อข้างต้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ โปรดกรุณาแจ้งให้ สอมธ.ทราบ 
ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 เพื่อ สอมธ.จะได้เรียนเชิญสมาชิกสำรองเข้าร่วมในการสัมมนา ครั้งนี้ได้ และ 
หากท่านแจ้งให้ทราบภายหลังจากวันที่กำหนด หรือมิได้แจ้ง สอมธ.จะตัดสิทธิ 2 ครั้ง ใน การขอเข้าร่วมสัมมนา 
ครั้งต่อไป
 
           คณะกรรมการดำเนินการ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ และหวังเป็น 
อย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความสนใจจากท่านสมาชิกเหมือนเดิม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4  พฤศจิกายน 2548
(นายรังษี ธารารมย์)
ผู้จัดการ
 
หมายเหตุ 
ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2548 มีรถออก ดังนี้ 
1. ท่าพระจันทร์ เวลา 08.15 น. ณ หอประชุมใหญ่ 
2. ศูนย์รังสิต เวลา 08.15 น. ณ ศูนย์ญี่ปุ่น