สอมธ.สัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2550
รับสมัครสมาชิก 150 คน 
โรงแรมสวนบวก หาดชะอำ จ.เพชรบุรี
     
    สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ 
ครั้งที่ 1/2550 ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2550
ณ โรงแรมสวนบวก หาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
สอมธ. รับสมัครสมาชิกจำนวน 150 คน
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2550 
โดยมีหลักเกณฑ์ในการับสมัครดังนี้
1. สมาชิกที่เคยเข้าร่วมสัมมนาในปี 2548, 2549 ไม่มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนา
2. สมาชิกที่ยังไม่เคยเข้าร่วมสัมมนากับ สอมธ. จะพิจารณาเป็นลำดับแรกตามกลุ่มโควต้า
3. กำหนดจำนวนผู้สมัครตามหมายเลขสมาชิกเป็นช่วงๆ ดังนี้
 
สมาชิกตั้งแต่หมายเลข
รับสมัครจำนวน/คน
0001-1000
15
1001-2000
2001-3000
20
3001-4000
25
4001-5000
5001-6000
6001 ขึ้นไป
 
 
4. ในกรณีที่สมาชิกแต่ละกลุ่ม สมัครเกินกว่าที่กำหนด สอมธ. จะใช้วิธีจับฉลาก
5.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนาวันที่ 13 มิถุนายน 2550
6.  สมาชิกแจ้งยกเลิกกรณีไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2550 มิฉะนั้นท่านจะถูกตัดสิทธิ  ในการเข้าร่วมการสัมมนาต่อไป        2 ครั้ง
7.  สมาชิกที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ไม่ถูกตัดสิทธิ์ในการไปสัมมนาที่จังหวัดลำปาง
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3880-2 (ท่าพระจันทร์)
และโทรศัพท์หมายเลข 0 2986 9176 (ศูนย์รังสิต)
 
● แบบฟอร์มสัมมนา