สอมธ.สัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2550
รับสมัครสมาชิก 150 คน 
โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
 
          สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ 
ครั้งที่ 2/2550 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2550
ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
สอมธ. รับสมัครสมาชิกจำนวน 150 คน
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2550 
โดยมีหลักเกณฑ์ในการับสมัครดังนี้
1. สมาชิกที่เคยเข้าร่วมสัมมนาในปี 2548, 2549 และครั้งที่ 1/2550 ไม่มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนา
2. สมาชิกที่ยังไม่เคยเข้าร่วมสัมมนากับ สอมธ. จะพิจารณาเป็นลำดับแรกตามกลุ่มโควต้า
3. กำหนดจำนวนผู้สมัครตามหมายเลขสมาชิกเป็นช่วงๆ ดังนี้
 
สมาชิกตั้งแต่หมายเลข
รับสมัครจำนวน/คน
0001-1000
15
1001-2000
2001-3000
20
3001-4000
25
4001-5000
5001-6000
6001 ขึ้นไป
 
 
4. ในกรณีที่สมาชิกแต่ละกลุ่ม สมัครเกินกว่าที่กำหนด สอมธ. จะใช้วิธีจับฉลาก
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนาวันที่ 18 ตุลาคม 2550
6. สมาชิกแจ้งยกเลิกกรณีไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2550  มิฉะนั้นท่านจะถูกตัดสิทธิใน         การเข้าร่วมการสัมมนาต่อไป 2 ครั้ง
7. สมาชิกที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ไม่ถูกตัดสิทธิ์ในการไปสัมมนาที่จังหวัดลำปาง
 
สมาชิกที่สนใจจะเข้าร่วมการสัมมนา สามารถกรอกสมัครได้ที่สำนักงาน สอมธ.
 
หมายเหตุ: สิทธิในการเข้าร่วมสัมมนาเป็นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิก ไม่สามารถให้บุคคลอื่นเข้าร่วมสัมมนาแทนได้
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3880-2 (ท่าพระจันทร์)
และโทรศัพท์หมายเลข 0 2986 9176 (ศูนย์รังสิต)
 

● แบบฟอร์มสัมมนา

Updated: 2007-11-05 9:49 TH