โครงการสัมมนา และศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2550 ณ จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งปลูกต้นไม้จำนวน 80 ต้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดลำปาง โดยรับสมัครสมาชิกจำนวน 120 คน
 
หลักเกณฑ์การรับสมัคร
  1. รับสมัครสมาชิกจำนวน 120 คน
  2. หากมีผู้สมัครเกินกว่าที่กำหนด สอมธ.จะใช้วิธีคัดเลือกโดยการจับฉลาก
  3. สมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ สอมธ.เก็บค่าใช้จ่ายคนละ 300 บาท เพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรม การปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งเป็นการยืนยันในการเข้าร่วมสัมมนาอย่างแน่นอน ตลอดจนเพื่อป้องกัน ไม่ให้สมาชิกถอนตัว ซึ่งเป็นการตัดสิทธิสมาชิกคนอื่น
  4. สมาชิกที่ สอมธ.ประกาศรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว หากสละสิทธิ สอมธ. จะไม่คืนเงิน ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
  5. สมาชิกที่ประสงค์จะถอนตัวเข้าร่วมโครงการฯ ให้มาถอนตัวก่อนจับฉลาก สอมธ.จะคืนเงินให้
  6. สมาชิกที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ สอมธ.จะคืนเงินให้ ยกเว้นสมาชิกที่ สอมธ.สำรอง รายชื่อไว้จะยัง ไม่คืนเงิน จนกว่าจะถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ถ้าหากไม่ได้เดินทาง สอมธ.จะคืนเงินให้
  7. ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิก หรือโครงการส่งเสริมจริยธรรมกับ สอมธ.ทุกท่านมีสิทธิ ในการเข้าร่วมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน มธ. ศูนย์ลำปาง
 
การรับสมัคร
  1. เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2550
  2. จับฉลากผู้เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 เวลา 11.00 น. ณ สอมธ.ท่าพระจันทร์
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550
 
การเตรียมตัวก่อนเดินทาง
  1. ท่านที่มีโรคประจำตัว และ/หรือมีอาการแพ้ต่าง ๆ กรุณาเตรียมยาประจำตัวไปให้พร้อม
  2. ควรสวมรองเท้าที่สวมใส่สบาย เช่น รองเท้าผ้าใบ รองเท้าส้นเตี้ย
  3. ผู้ที่ต้องการป้องกันแสงแดด ควรนำแว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก หรือร่มไปด้วย
  4. ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือเสื้อแจ็คเก็ตไปด้วย
  5. ไม่ควรนำเครื่องประดับและสิ่งของมีค่าติดตัวไปเกินความจำเป็น
  6. ห้ามนำของมีค่า เช่น สร้อย แหวน ต่างหู นาฬิกา ใส่ในกระเป๋าเดินทาง เนื่องจากอาจเกิดการสูญหายได้และ สอมธ.จะไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดการสูญหายใด ๆ
  7. กรณีท่านมีค่าใช้จ่ายส่วนตัว ณ โรงแรมที่พัก กรุณาชำระค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยก่อนออกจากโรงแรม
 
กำหนดการ 
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 
ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2550
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2550
       19.00 น. ออกเดินทางจาก มธ.ท่าพระจันทร์
  20.00 น. ออกเดินทางจาก มธ.ศูนย์รังสิต
  22.30 น. รับประทานข้าวต้ม ณ จังหวัดนครสวรรค์
วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2550
  06.00 น. เข้าสู่ที่พักโรงแรมลำปางเวียงทอง
  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
  08.00 น. ออกเดินทางไปวัดพระธาตุลำปางหลวง
  08.30 น. นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดพระธาตุลำปางหลวง
  09.15 น. ออกเดินทางไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
  09.45 น. ถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง - ปลูกต้นไม้ 80 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ มธ.ศูนย์ลำปาง
  13.00 น. ออกเดินทางไปศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
  13.30 น. เข้าชมการแสดงของช้างที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
  14.15 น. ออกเดินทางไปกาดทุ่งเกวียน
  14.45 น. ถึงกาดทุ่งเกวียนแวะซื้อของฝาก
  16.00 น. เดินทางกลับโรงแรม
  18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง
วันอาทิตย์ 9 ธันวาคม 2550
  06.30 น. รับประทานอาหารเช้า
  08.00 น. Checkout ออกเดินทางจากโรงแรม
  11.30 น. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด - รับประทานอาหารกลางวัน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
  13.00 น. นมัสการพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
  14.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ
  19.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
●  แบบฟอร์มใบสมัคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3880-2 (ท่าพระจันทร์)
และโทรศัพท์หมายเลข 0 2986 9176 (ศูนย์รังสิต)
Updated: 2007-11-14 15:13 TH