(สำเนา) 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด 
เรื่อง โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 
     ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) จะจัดให้มีโครงการการสัมมนา และศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2550 
โดยเปิดรับสมัครสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 12- 16 พฤศจิกายน 2550 ไปแล้วนั้น
 
    ปรากฏว่ามีสมาชิกผู้สนใจแสดงความจำนงสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 253 คน สละสิทธิ์ 7 คน คงเหลือสมาชิกจำนวน 246 คน โดยเหตุที่ สอมธ. ประสงค์จะให้สมาชิกได้เดินทางไป-กลับ และมีที่พักสะดวก สบายพอสมควร คณะกรรมการจึงได้ทำการคัดเลือก สมาชิกโดยการจับฉลากไปร่วมโครงการ ฯ ครั้งนี้ จำนวน 120 คน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
 
ลำดับ
เลขที่สมาชิก
ชื่อ-สกุล
 
ลำดับ
เลขที่สมาชิก
ชื่อ-สกุล
1
00224
นางปรานี หลักทอง
61
04545
นางสมถวิล วงศ์อารยะกุล
2
00233
นางทิพย์วารี เหล่ามีผล
62
04551
นางสาวรัตนา เนื่องแก้ว
3
00344
นายประเสริฐ เฟื่องฟูรัตน์
63
04557
นางจำรัส ตลบฟุ้ง
4
00351
นางวันเพ็ญ สอนชิต
64
04571
นางทองสุข กิจสนิท
5
00366
นางสัมพันธ์ ปัญญาลักษณ์
65
04615
นางทองจันทร์ กอบัว
6
00390
นางประยูร ศรีสุพบ
66
04623
นางจันทนา ศรีวงษ์ชัย
7
00463
นายบุญขาล เอกเอี่ยม
67
04633
นางวนิดา ทับสาร
8
00519
นางภัทรพรรณ อิ่มดวง
68
04665
นางศริญญา จี้เพชร
9
00609
นางสาวมณี รัตนวิเชียร
69
04703
นางวราภรณ์ ไชยรัตน์
10
00776
นายบุญชู สนนิ่ม
70
04711
นางสาวอัญณิการ์ มหาผลประเสริฐ
11
00819
นางอัมพร ชวาลาธวัช
71
04712
นางสาวฐิติมา หิรัญเวชยางกูร
12
00921
นายจุลินทร์ วรรณเมธี
72
04726
นางสาวแป้งล่ำ ภาคแสวง
13
01029
นางสาวสุวลี มูลสาร
73
04727
นางสาวศิริพร ตั้งจิตวิสุทธิ์
14
01426
นางสาวแน่งน้อย สวัสดี
74
04728
นางสาวนงลักษณ์ ราไม้
15
01538
นางณัฐพร หรดี
75
04754
นางสมถวิล ฉ่ำเฉลิม
16
01617
นางประคอง ก้อนแก้ว
76
04776
นางดลฤดี วรสิทธิ์
17
01647
นางเยาวเรศ อุดมอานุภาพสุข
77
04836
นางมณีรัตน์ สาครชาติ
18
01675
นางพัชรี การุณ
78
04893
นางสาวสุพิชญา นิกรถา
19
01692
นางสาวละเอียด จันทร์สว่าง
79
04924
นางสาววันดี วรรณุรัตน์
20
01746
นางศรีบุษย์ เนียมประเสริฐ
80
05092
นายสงกรานต์ ปิ่นทอง
21
01779
นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองประเสริฐ
81
05103
นางสาวกาญจนา โมธินา
22
02022
นางรัตนวัลย์ พรหมสุรินทร์
82
05162
นางสาวนวลฉวี ปัญจชัย
23
02104
นางสาวภคมณ เครือขอน
83
05279
นางประนิจ ภาษี
24
02135
นางสาวชุติกาญจน์ อุ้มชู
84
05296
นางสาวรัชดาวรรณ ภู่พันธุ์
25
02440
นายพีระ นาทีพิทักษ์กิจ
85
05355
นางสาวปิยะมาศ ลุผล
26
02587
นางสง่า ดีสันเทียะ
86
05462
นางสาวปารีณา ไทยบำรุงวิวัฒน์
27
02651
นายบุรพัฒน์ ดวงคำ
87
05684
นายสุนทร ชมวิหก
28
02660
นางอรพิน แก้วธรรม
88
05881
นางสาวดามพวรรณ คูณค้ำ
29
02703
นางเพ็ญศรี ชัยศิริ
89
05965
นางปวราพร ชื่นพิศาล
30
02713
นางสาวนิรมล โพธิ์กัน
90
06015
นายนิรุตต์ กันหาลึก
31
02759
นางวันดี ไทยประยูร
91
06084
นางสำรวย ชมวิหก
32
02859
นางหทัยชนก พงษ์เถื่อน
92
06382
นายชัยรัตน์ กาญจนพิบูลย์
33
03179
นางสาวมนทิรา ตุลาคุปต์
93
06491
นางสาวอุษณีย์ เกิดลาภมีสุข
34
03209
นางสมศรี บุญฤทธิ์
94
06613
นางสาวมนฤณ อิศรางกูร ณ อยุธยา
35
03213
นางสาวบังอร ทิมประทุม
95
06619
นางสาวสายทิพย์ ทองก้อน
36
03214
นางสาวสมหวัง ศรีวิชา
96
06621
นางรัดใจ สุจริต
37
03215
นางจารุวรรณ ลูกนก
97
06682
นางสาววรรณพร สรหงษ์
38
03228
นางสาวปัณฑ์ณัฐ ปานพรม
98
06727
นางสาวสุภาพร โสภณ
39
03473
นางอุ่นเรือน พวงพยอม
99
06810
นางเจนจิรา นาขะมิน
40
03538
นางสาวจันทนา ทีวะทัศน์
100
06812
นางสาวสุภัทร ไพจิตโรจนา
41
03617
นายสุพจน์ กุลบุตร
101
06826
นายเฉลิมพงษ์ คงเจริญ
42
03670
นางวินิจดา สีเหลือง
102
06950
นางสาวประภาภรณ์ เดชศักดิ์ดา
43
03684
นางสาวสุดใจ พิกุล
103
07049
นางสาวสุปราณี ถิ่นธรณี
44
03705
นางกาญจนา บู่บาง
104
07063
นายนพพิจิตร์ ตระกูลอุปถัมภ์
45
03740
นายอำพัน สุขรุ่งเรือง
105
07149
นางบุญเรือน เชิดศรี
46
03815
นายหทัย ตันศรีกูล
106
07166
นางสาวสายชล จายะรัตน์
47
03935
นางสาวพัชรัตน์ มีมะโน
107
07168
นางสาววชิราภรณ์ กรุดปทุม
48
03956
นางสุนันท์ แดงเจริญ
108
07196
นางสาวอุทัยวรรณ พูลสุข
49
03959
นางวันดี ชิงดวง
109
07204
นางดวงตา เกิดทองเล็ก
50
03960
นางวันวิศา วงษ์แหวน
110
07207
นางสาวกมลมาศ ตนันท์ยุทธวงศ์
51
04135
นางสาวณัฐกานต์ เจริญศิริ
111
07236
นางโสภา จูเจริญ
52
04191
นางสาวกนกพร บรรเริงศรี
112
07285
นางสาวสุพรรณี อินทร์ทอง
53
04193
นางสาววิมลนาถ ลิวาภรณ์
113
07355
นางสาวนัทชฎา ทองพริก
54
04221
นางสาวสุนารี พงศ์สุวภาพ
114
07396
นางสาวศิริพร ธรรมประโชติ
55
04292
นางสาวจุฑามาศ จาตุรนตกุล
115
07493
นางสาวระวิวรรณ เพลิงน้อย
56
04293
นางสุภาพร แย้มเหมือน
116
07670
นางสาวสุรางรัตน์ ศิริจำปา
57
04355
นางสาววราภรณ์ สุทธิวงศ์ทวี
117
07859
นางสาวสุจิตรา จันทร์ส่องแสง
58
04386
นางวิพา ไวยพูศรี
118
07862
นางสาวอุไรรัตน์ วงษ์ทองดี
59
04394
นางสาวประไพพร ตันยุวรรธนะ
119
07881
นางสาวสุภาว์ คำประโคน
60
04441
นางสาวนิตยา เจริญโพธิ์
120
07988
นางสาวปทุมวัน ใจกระจ่าง
 
รายชื่อสมาชิกสำรอง
1
05280
นายศรีพยุง โง่นทา  
21
03359
นางสาวอุไรวรรณ ชีวโสภณ
2
06828
นางสาวสุกัญญา คงกล่อม
22
03804
นางสาวเกษมศรี ดุริยรัตนทัต
3
03085
นายพรชัย นพประโคน
23
05445
นางสาวมนธิรา เพ็งจันทร์
4
06943
นางสาววีรดา แผนสมบูรณ์
24
03793
นางอรวรรณ ไกรดานนท์
5
02832
นางกรองกาญจน์ เอกสิทธิชัย
25
06809
นายพรพิบูล รักธรรม
6
07620
นายนิติ พานิชเกษม
26
05255
นางสาวสุกัญณิกา ไมตรีแพน
7
00173
นายถกล เพ็งสมจิตต์
27
04454
นางสาวสุภาพร บุญโยธา
8
05402
นางสาวศศิธร พูลเพิ่ม
28
03919
นางณัฐติกานต์ นิสารทันยุ
9
04299
นางมาลี พิกุล
29
02265
นางสาวทัศนีย์ ทรัพย์ประวัติ
10
05317
นางนิตยา นุชประสพ
30
01623
นางสาวเลวง นุ่นชูคันธ์
11
03223
นางสาวจรรยา สุขพินิจ
31
01429
นางศรีสมร ชูทอง
12
05727
นางสาวศรันยา สาราณิยกิจ
32
05960
นางสาวทิพวรรณ หุ่นบัวทอง
13
03006
นางสาวนภรัตน์ แจ้งประจักษ์
33
01355
นายบัญชา พึ่งเถื่อน
14
05444
นางสาวกรรณิการ์ เนียมสุวรรณ์
34
06972
นางสาวจารุวรรณ์ เจียมเงิน
15
05233
นางทัศนีย์ นิมนภาโรจน์
35
06444
นางสาวนาถจรินทร์ เนียมวัน
16
04971
นางโสภา สมบัติ
36
00310
นางพยงค์ บัวรอด
17
03843
นางสาวพณณกร ฝอยทอง
37
02825
นางพรนภา มีประวัติ
18
05869
นางสาวจุฑามาศ สิบตรี
38
03676
นางแวววดี สุดสระ
19
07941
นางสาวพรรณี บูรณะสมบัติ
39
06782
นางชาลินี เกตกะโกมล
20
05777
นายพรชัย ปิยะจารี
40
02312
นางเนตรชนก ดีทน

 

      หากสมาชิกดังมีรายชื่อข้างต้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ กรุณาแจ้งให้ สอมธ. ทราบ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 
     โดย สอมธ. จะคืนเงินให้ท่าน และจะได้เรียนเชิญสมาชิกสำรองเข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป
    คณะกรรมการดำเนินการ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ และหวังเป็น อย่างยิ่งว่า คงจะได้รับ ความสนใจจากท่านสมาชิกตลอดไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550
(นายรังษี ธารารมย์)
ผู้จัดการ
 
 
หมายเหตุ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2550 มีรถออกดังนี้ 
                 1. ท่าพระจันทร์ เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมใหญ่
                 2. ศูนย์รังสิต เวลา 20.00 น. ณ ศูนย์ญี่ปุ่น
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3880-2 (ท่าพระจันทร์)
และโทรศัพท์หมายเลข 0 2986 9176 (ศูนย์รังสิต)
Updated: 2007-11-22 16:31 TH