สัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2551 
ณ โรงแรม พินนาเคิล แกรนด์จอมเทียน รีสอร์ท แอนด์สปา จ.ชลบุรี 
รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมการสัมมนา 150 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด จะจัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2551 ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2551 
ณโรงแรม พินนาเคิล แกรนด์จอมเทียน รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดชลบุรี รับสมัครสมาชิกจำนวน 150 คน เปิดรับสมัครระหว่างวันที่
13-30 พฤษภาคม 2551 
โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้
1. สมาชิกที่เคยเข้าร่วมสัมมนาในปี 2549 และปี 2550 ไม่มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนา
2. สมาชิกที่ยังไม่เคยเข้าร่วมสัมมนากับ สอมธ. จะพิจารณาเป็นลำดับแรกตามกลุ่มโควต้า
3. สมาชิกที่เคยเข้าร่วมสัมมนาแล้วในปีอื่น ๆ ที่มิใช่ปี 2549 และ ปี 2550 จะได้รับการพิจารณา เป็นลำดับรอง
4. กำหนดจำนวนผู้สมัครตามหมายเลขสมาชิกเป็นช่วง ๆ ดังนี้
สมาชิกตั้งแต่หมายเลข
รับสมัครจำนวน/คน
0001-1000
15
1001-2000
2001-3000
20
3001-4000
25
4001-5000
5001-6000
6001 ขึ้นไป
5. ในกรณีที่สมาชิกแต่ละกลุ่ม สมัครเกินกว่าที่กำหนด สอมธ. จะใช้วิธีจับฉลาก
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนาในวันที่ 5 มิถุนายน 2551
7. สมาชิกแจ้งยกเลิกกรณีไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2551 มิฉะนั้นท่านจะถูกตัดสิทธิในการสมัครเข้าร่วมสัมมนาครั้งต่อไป 2 ครั้ง
 
หมายเหตุ 
สิทธิในการเข้าร่วมสัมมนาเป็นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิก ไม่สามารถให้บุคคลอื่นเข้าร่วมสัมมนาแทนได้ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3880-2 (ท่าพระจันทร์)
และโทรศัพท์หมายเลข 0 2986 9176 (ศูนย์รังสิต)
Updated: 2008-05-12 16:28 TH