สอมธ. จัดโครงการอบรมสัมมนา ส่งเสริมด้านวิชาการ บรรยายพิเศษ 
เรื่อง “กินอยู่อย่างไร ให้อยู่ 100 ปี” 
โดยนายแพทย์เฉก ธนะสิริ
   
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด จัดโครงการอบรมสัมมนาส่งเสริมด้านวิชาการ จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ“กินอยู่อย่างไร ให้อยู่ 100 ปี” โดยนายแพทย์เฉก ธนะสิริ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมและชมรมอยู่ 100 ปี – ชีวีมีสุข เพื่อให้สมาชิกได้รู้จักการดูแลสุขภาพและนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการดูแลตนเองและบุคคล ในครอบครัว
 
จึงขอเชิญสมาชิกที่สนใจ สมัครเข้าฟังบรรยายพิเศษ โดยรับสมัครสมาชิก
ท่าพระจันทร์ จำนวน 120 คน
และศูนย์รังสิตจำนวน 200 คน
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22-30 กันยายน 2551 โดยพิจารณาจากการยื่นใบสมัครก่อน-หลังดังนี้
 ท่าพระจันทร์ วันที่ 21 ตุลาคม 2551 เวลา 13.00-15.00 น. 
ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย อาคารอเนกประสงค์ชั้น 4
 ศูนย์รังสิต วันที่ 22 ตุลาคม 2551 เวลา 13.00-15.00 น. 
ณ สำนักงาน สอมธ. ศูนย์รังสิต
- ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วันที่ 3 ตุลาคม 2551 
- แจ้งยกเลิกภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2551 
- เข้ารับฟังการบรรยายฟรี
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม สัมมนา หลักสูตร “กินอยู่อย่างไร ให้อยู่ ๑๐๐ ปี”
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักงาน สอมธ. หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-2224-1343
          หมายเหตุ สอมธ. ให้สิทธิเฉพาะสมาชิกเท่านั้น บุคคลอื่นไม่สามารถเข้ารับการอบรมแทนกันได้ และในกรณีที่มีสมาชิกสมัครเข้าอบรมน้อยกว่า 30 คน สอมธ. ขอยกเลิกการจัด
 
 
Updated: 2008-09-09 11:56 TH