โครงการสัมมนา และศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
    สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด จัดโครงการสัมมนาและศึกษา ดูงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2551 ณ จังหวัดลำปาง พร้อมมอบเงินทุนการศึกษา และร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 120 ต้น บริเวณหอพักนักศึกษา และทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดลำปาง
รับสมัครสมาชิกจำนวน 120 คน 
 
หลักเกณฑ์การรับสมัคร
  1. ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน มธ. ศูนย์ลำปางในปี 2550 ไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
  2. หากมีผู้สมัครเกินกว่าที่กำหนด สอมธ.จะใช้วิธีคัดเลือกโดยการจับฉลาก
  3. สมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ สอมธ. เก็บค่าใช้จ่ายคนละ 300 บาท เพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
  4. สอมธ. จะคืนเงินให้เฉพาะสมาชิกที่สละสิทธิภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2551 หากสละสิทธิเกินกว่าที่ สอมธ. กำหนด สอมธ. จะไม่คืนเงินให้
  5. สมาชิกที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ สอมธ.จะคืนเงินให้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของท่าน
 
การรับสมัคร
  1. เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7-17 ตุลาคม 2551
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 22 ตุลาคม 2551
  3. สละสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2551
 
กำหนดการ 
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 
ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2551
 
วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2551
  19.00 น. ออกเดินทางจาก มธ.ท่าพระจันทร์
  20.00 น. ออกเดินทางจาก มธ.ศูนย์รังสิต
  22.30 น. รับประทานข้าวต้ม ณ จังหวัดนครสวรรค์
 
วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2551
  05.30 น. เข้าสู่ที่พักโรงแรมลำปางเวียงทอง
  06.30 น. รับประทานอาหารเช้า
  07.30 น. ออกเดินทางไปวัดพระธาตุลำปางหลวง
  08.00 น. นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดพระธาตุลำปางหลวง
  08.45 น. ออกเดินทางไปโรงงานเซรามิค
  09.15 น. ชมโรงงานเซรามิค
  10.00 น. ออกเดินทางไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
  10.30 น. ถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ มธ.ศูนย์ลำปาง
  13.00 น. ออกเดินทางไปศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
  13.30 น. เข้าชมการแสดงของช้างที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
  14.15 น. ออกเดินทางไปกาดทุ่งเกวียน
  14.45 น. ถึงกาดทุ่งเกวียนแวะซื้อของฝาก
  16.00 น. เดินทางกลับโรงแรม
  18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง
 
วันอาทิตย์ 9 พฤศจิกายน 2551
  06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
  07.00 น. Checkout ออกเดินทางจากโรงแรม
  11.30 น. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
- รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 น. นมัสการพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
  14.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ
  20.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
 
Updated: 2008-10-07 11:40 TH