(สำเนา)
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด
เรื่อง โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
        
           ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) จัดให้มีโครงการสัมมนาและ ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2551 โดยเปิดรับสมัครสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 7- 17 ตุลาคม 2551 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีสมาชิก ผู้สนใจแสดงความจำนงสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 193 คน โดยเหตุที่ สอมธ. ประสงค์จะให้สมาชิกได้เดินทางไป-กลับและมีที่พักสะดวก สบายพอสมควร คณะกรรมการฯ จึงได้ทำการคัดเลือกสมาชิกโดยการจับฉลากไปร่วมโครงการ ฯ ครั้งนี้ จำนวน 120 คน
ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

   หากสมาชิกดังมีรายชื่อข้างต้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ กรุณาแจ้งให้ สอมธ. ทราบ ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2551 โดย สอมธ. จะคืนเงินให้กับท่าน และจะได้เรียนเชิญสมาชิกสำรองเข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป โดยจะเรียกชื่อตามลำดับที่ประกาศให้ทราบ สำหรับ สมาชิกผู้ที่ไม่มีรายชื่อในประกาศ สอมธ. จะโอนเงินเข้าบัญชี ให้ท่านภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2551
 
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
 
 
                                  ประกาศ ณ วันที่   22   ตุลาคม 2551
 
(นายรังษี ธารารมย์)
ผู้จัดการ
 
 
หมายเหตุ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 มีรถออกดังนี้
1. ท่าพระจันทร์ เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ 
2. ศูนย์รังสิต เวลา 20.00 น. ณ ศูนย์ญี่ปุ่น
Updated: 2008-10-24 10:43 TH