ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด
เรื่อง การสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2552
 
           ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) จะจัดให้มีการสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2552 
ณ โรงแรมอาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ทแอนด์สปา จ.นครราชสีมา 
ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2552
 
         โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2552 - 15 ตุลาคม 2552 ไปแล้วนั้น 
ปรากฏว่ามีสมาชิก ผู้สนใจแสดงความจำนงสมัครเข้าร่วมสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 266 คน
เป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 44 คน 
คงเหลือสมาชิกที่มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 222 คน 
และสหกรณ์คัดเลือกผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 150 คน สำรอง 40 คน 
ดังมีรายนามต่อไปนี้
      หากสมาชิกดังมีรายชื่อข้างต้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ โปรดกรุณาแจ้งให้ สอมธ.ทราบภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2552
หากท่านแจ้งให้ สอมธ. ทราบภายหลังจากวันที่กำหนดหรือมิได้แจ้ง สอมธ. จะตัดสิทธิ 2 ครั้ง ในการขอเข้าร่วมสัมมนาครั้งต่อไป
 
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
 
                                 ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2552
 
 
(นายรังษี ธารารมย์)
ผู้จัดการ
 
 
หมายเหตุ :  ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2552 มีรถออก ดังนี้
1. ท่าพระจันทร์ เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ 
2. ศูนย์รังสิต เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ญี่ปุ่น 
3. ในวันเดินทางไปสัมมนาขอให้สมาชิกทุกท่านลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ สอมธ.ด้วย
 
Updated: 2009-11-09 8:46 TH