สัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2552 
ณ โรงแรม อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์สปา จ.นครราชสีมา 
รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมการสัมมนา 150 คน
 
    สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด จะจัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2552 
ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552
ณ โรงแรม อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์สปา จ.นครราชสีมา
รับสมัครสมาชิกจำนวน 150 คน 
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 กันยายน -15 ตุลาคม 2552
    โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้
1. สมาชิกที่เคยเข้าร่วมสัมมนาในปี 2550,ปี 2551 และครั้งที่ 1/2552 ไม่มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนา
2. สมาชิกที่ยังไม่เคยเข้าร่วมสัมมนากับ สอมธ. จะพิจารณาเป็นลำดับแรกตามกลุ่มโควต้า
3. สมาชิกที่เคยเข้าร่วมสัมมนาแล้วในปีอื่นๆ ที่มิใช่ปี 2550, ปี 2551 และครั้งที่ 1/2552 จะได้รับการ พิจารณาเป็นลำดับรอง
4. กำหนดจำนวนผู้สมัครตามหมายเลขสมาชิกเป็นช่วง ๆ ดังนี้
 
สมาชิกตั้งแต่หมายเลข
รับสมัครจำนวน/คน
0001-1000
15
1001-2000
2001-3000
20
3001-4000
25
4001-5000
5001-6000
6001 ขึ้นไป

 

5. ในกรณีที่สมาชิกแต่ละกลุ่ม สมัครเกินกว่าที่กำหนด สอมธ. จะใช้วิธีจับฉลาก
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนาในวันที่ 21 ตุลาคม 2552
7. สมาชิกแจ้งยกเลิกกรณีไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2552 มิฉะนั้นท่านจะถูกตัดสิทธิในการสมัครเข้าร่วมสัมมนาครั้งต่อไป 2 ครั้ง
 
หมายเหตุ สิทธิในการเข้าร่วมสัมมนาเป็นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิก ไม่สามารถให้บุคคลอื่นเข้าร่วมสัมมนาแทนได้
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3880-2 (ท่าพระจันทร์)
และโทรศัพท์หมายเลข 0 2986 9176 (ศูนย์รังสิต)
 
 
Updated: 2009-10-21 15:19 TH