โครงการสัมมนา และศึกษาดูงาน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
         สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2552 ณ จังหวัดลำปาง 
พร้อมมอบทุนการศึกษาและร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 120 ต้น และพาทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดลำปาง
รับสมัครสมาชิกจำนวน 120 คน
      หลักเกณฑ์การสมัคร
1.  ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน มธ. ศูนย์ลำปาง ในปี 2550-2551 ไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
2.  หากมีผู้สมัครเกินกว่าที่กำหนด สอมธ. จะใช้วิธีคัดเลือกโดยการจับฉลาก
3.  สมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการ สอมธ. เก็บค่าใช้จ่ายคนละ 300 บาท เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรม
4.  สอมธ. จะคืนเงินให้เฉพาะสมาชิกที่สละสิทธิภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 หากสละสิทธิเกินกว่าที่กำหนด สอมธ. จะไม่คืนเงินให้
5.  สมาชิกที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ฯ สอมธ. จะคืนเงินให้โดยการโอนเงินเข้า บัญชีเงินฝากของท่าน
 
     การรับสมัคร
1.  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 12-30 ตุลาคม 2552
2.  จับฉลากผู้เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 เวลา 11.00 น. สอมธ. ท่าพระจันทร์
3.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
4.  สละสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
 
กำหนดการ 
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2552
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552
19.00 น.
ออกเดินทางจาก มธ.ท่าพระจันทร์
20.00 น.
ออกเดินทางจาก มธ.ศูนย์รังสิต
22.30 น.
รับประทานข้าวต้ม ณ จังหวัดนครสวรรค์
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552
05.30 น.
เข้าสู่ที่พักโรงแรมลำปางเวียงทอง
06.30 น.
รับประทานอาหารเช้า
07.30 น.
ออกเดินทางไปวัดพระธาตุลำปางหลวง
08.00 น.
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดพระธาตุลำปางหลวง
08.45 น.
ออกเดินทางไปโรงงานเซรามิค
09.15 น.
ชมโรงงานเซรามิค
10.00 น.
ออกเดินทางไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
10.30 น.
ถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ มธ.ศูนย์ลำปาง
13.00 น.
ออกเดินทางไปศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
13.30 น.
เข้าชมการแสดงของช้างที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
14.15 น.
ออกเดินทางไปกาดทุ่งเกวียน
14.45 น.
ถึงกาดทุ่งเกวียนแวะซื้อของฝาก
15.30 น.
ออกเดินทางไปอินทรา เซรามิค
16.00 น.
ถึงอินทราเซรามิค ซื้อจาน แก้ว แจกัน ของตกแต่งบ้านจากอินทราเซรามิค
17.00 น.
เดินทางกลับโรงแรม….รับกุญแจเข้าห้องพัก
18.30 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง
วันอาทิตย์ 22 พฤศจิกายน 2552
06.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
07.00 น.
Checkout ออกเดินทางจากโรงแรม
09.30 น.
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน …..โรงแรมท๊อปแลนด์
13.00 น.
นมัสการพระพุทธชินราช ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
14.00 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ
20.00 น.
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ใบสมัคร เข้าร่วมโครงการสัมมนา และศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 
ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2552 
ณ โรงแรม ลำปางเวียงทอง จ.ลำปาง
 
 
Updated: 2009-09-22 15:05 TH