(สำเนา)
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด
เรื่อง การสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2552

           ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) จะจัดให้มีการสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2552 ณ โรงแรมอาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ทแอนด์สปา จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2552 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 - 29 พฤษภาคม 2552 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีสมาชิกผู้สนใจ แสดงความจำนงสมัครเข้าร่วมสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 187 คน เป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 32 คน สละสิทธิ์ 5 คน คงเหลือสมาชิกที่มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 150 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้

ลำดับ
เลขที่สมาชิก
ชื่อ-สกุล
ลำดับ
เลขที่สมาชิก
ชื่อ-สกุล
1
00145
นางวันเพ็ญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
76
04137
นายสมนึก เขยกลาง
2
00237
นายทองย้อย แสนสุข
77
04140
นางรักษิตา สร้อยแก้ว
3
00292
นางชื่นชม ชัยผดุง
78
04230
นายสุรศักดิ์ เชื้อจ๋าย
4
00335
นายชูเกียรติ พฤทธิสาริกร
79
04257
น.ส.รัชฎาวรรณ เทียนเสม
5
00459
นางเพ็ชรรัตน์ พฤทธิสาริกร
80
04279
นายสวัสดิ์ สุขสมทิพย์
6
00484
นางคมขำ พรหมธนะ
81
04302
น.ส.จุฑา จันทนสมบัติกุล
7
00511
นางพวงชมภู อินทรนิโลดม
82
04311
น.ส.วิจาริณี บริบูรณ์
8
00514
นางมณฑา พ่วงพุฒ
83
04441
น.ส.นิตยา เจริญโพธิ์
9
00546
นางวาสนา พูนจารุวัฒน์
84
04466
นายสุรศักดิ์ ปิ่นก้อน
10
00551
นางกุหลาบ เทียมดี
85
04508
นางวันเพ็ญ ลี้ประเสริฐ
11
00632
นางยุพดี อ่อนเจริญ
86
04574
นายสุรพร สุวรรณวร
12
00697
นางบุนรดา โมฬีวงษ์
87
04583
นางหทัยทิพย์ ลาวทอง
13
00777
นายพิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
88
04610
น.ส.นิตยา คงสาตรา
14
00819
นางอัมพร ชวาลาธวัช
89
04776
นางดลฤดี วรสิทธิ์
15
00912
นายอาคม อาษาคง
90
04779
นางวันเพ็ญ ประสานทอง
16
00921
นายจุลินทร์ วรรณเมธี
91
04889
ร.อ.ขจรพันธ์ พูนไชย
17
00988
นางยุวพร วิภาวีกุล
92
04913
น.ส.ดาวเรือง แนวทอง
18
01124
น.ส.จิรภา บัวงาม
93
04927
นายสมปอง แก้วประดิษฐ์
19
01134
น.ส.ดุษฎี ช่วงแก้ว
94
04967
น.ส.วงเดือน สมีพันธ์
20
01158
น.ส.กาญจนา พ่วงมงคล
95
04976
นายฐิติศักดิ์ สุขรัตนี
21
01352
นางอรนาถ เอี้ยวสกุล
96
05134
น.ส.นิรมล แสงทับ
22
01398
น.ส.ปราณี กุรุพินฑารักษ์
97
05157
นางอภิญญา โพธิ์ทิพย์
23
01426
น.ส.แน่งน้อย สวัสดี
98
05208
นางเลียม พงษ์อุดทา
24
01576
นางอรพิน ทิมดี
99
05262
น.ส.ขวัญกมล สัมมาพล
25
01670
นายละม่อม พวงรัตน์
100
05434
นางอภินันท์ กระทอง
26
01715
นางสมพงษ์ ชำนาญนา
101
05445
น.ส.มนธิรา เพ็งจันทร์
27
01747
นางชนิดา ปิ่นทอง
102
05459
น.ส.นิตยา ตากวิริยะนันท์
28
01805
นายสนธินันท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
103
05469
นายสมควร เผือกแก้ว
29
01866
นายสมพงษ์ กันบุญ
104
05480
นางวรรณา กันหาลึก
30
01982
นายไพโรจน์ กลิ่นเกษร
105
05494
น.ส.พรนิภา ชัยกิจสุนทร
31
02003
นางเบญจรงค์ วงศ์วรกุล
106
05498
นายสมศักดิ์ หัวใจเพ็ชร
32
02182
นางศรีตรา ผาดโผน
107
05568
นายอดิศัย เริงประเสริฐวิทย์
33
02213
นางประพัสสร ขวัญสุวรรณ
108
05570
นายสมพงษ์ เตชมหากุล
34
02443
นางสุภาพร พึ่งอ่ำ
109
05628
นายสราวุธ ประสานทอง
35
02487
นางปนัดดา คณะเจริญ
110
05659
นายสิทธิชัย ลัดลอย
36
02610
นางเตือนใจ กองขุนจันทร์
111
05888
น.ส.นฤตยา แหวนเพชร
37
02612
นางลำพูน ศรีโพธิ์
112
05926
น.ส.กษมา ศิธราชู
38
02629
นางนพรัตน์ วันเพ็ญ
113
05930
นางรัตณี ปิ่นก้อน
39
02659
นางสุมาณี พวงรัตน์
114
05931
นายอนันต์ ทัศจันทร์
40
02695
นายคงสวัสดิ์ โพธิ์อบ
115
05996
น.ส.ปัญญาทิพย์ เพียรแสวงกิจ
41
02722
นางปลื้มฤดี ภู่โสภา
116
06015
นายนิรุตต์ กันหาลึก
42
02759
นางวันดี ไทยประยูร
117
06039
นายเดชา บูรณจิตร์ภิรมย์
43
02837
นายประพาส ปานทอง
118
06066
น.ส.พรอำนวย บำรุงศิลป์
44
02859
นางหทัยชนก พงษ์เถื่อน
119
06109
น.ส.จุฑาทิพย์ งามสุดใจ
45
02862
น.ส.เพียงใจ สิงห์เอี่ยม
120
06132
น.ส.สุมล สร้อยสุมาลี
46
02959
นางนิตยา คล้ายสุบรรณ
121
06305
น.ส.สันทณี เครือขอน
47
03009
นายทรงกรด กลัดแก้ว
122
06425
นางสมคิด อินทรปาลิต
48
03024
นางอัมพร บุตรอิ่ม
123
06458
น.ส.รฐา สุวราณรักษ์
49
03038
นางสุมาวดี งะบุรง
124
06512
น.ส.วราภรณ์ คล้ายคลึง
50
03084
นายจุมพล อินทับ
125
06566
น.ส.พรทิพย์ แสงปาริชาติ
51
03209
นางสมศรี บุญฤทธิ์
126
06782
นางชาลินี เกตกะโกมล
52
03214
น.ส.สมหวัง ศรีวิชา
127
06813
นางสุดารัตน์ เทพศาสตรา
53
03215
นางจารุวรรณ ลูกนก
128
06821
น.ส.กาญจนา จำแนกทาน
54
03259
นางชูตา เชยชม
129
06923
น.ส.วริสรา สิทธาสกุล
55
03283
นายสุรชัย เชื้อคำเพ็ง
130
06968
นายกิตติคุณ ทองกาบ
56
03361
ผศ.สุภาพ ธีระประทีป
131
07019
นายวิทวัส ญาณกิตติ
57
03384
นางฉลวย จันทร์สุเทพ
132
07036
น.ส.นิตยา ศรีแนน
58
03444
นางเนตรทิพย์ ประดุจกาญจนา
133
07141
น.ส.นิตยา ราตรีวิจิตร์
59
03494
นางฉันทมาศ ทองแจ่ม
134
07168
น.ส.วชิราภรณ์ กรุดปทุม
60
03504
น.ส.ปิยดาวรรณ โสภณมณี
135
07186
นายสิรวิชญ์ ทองพูน
61
03541
นางปราณี สุขดวง
136
07258
น.ส.ภาณินี คนึงเหตุ
62
03573
นางจรุงใจ ทองกัน
137
07413
น.ส.อ้อมขวัญ ยิ้มเจริญ
63
03616
นางทิพวรรณ ศรีมาศ
138
07616
น.ส.สิริวรรณ์ ตั้งบุญยืน
64
03620
นายศุภกิตต์ เรืองอภิรมย์
139
07712
น.ส.สวลี ด้วงทอง
65
03670
นางวินิจดา สีเหลือง
140
07890
นายศุภวัฒย์ น้อยประศรี
66
03680
นางอรวดี อาจสัญจร
141
07943
นางทัศนีย์วรรณ เมฆดำ
67
03703
น.ส.เรณู แก้วสว่าง
142
07959
น.ส.รัตนา มณีโรจน์ฉาย
68
03722
รศ.มะลิวัลย์ ยุติธรรม
143
08076
น.ส.อรทัย เจียมจันทร์
69
03740
นายอำพัน สุขรุ่งเรือง
144
08092
นางกฤษณา ปัทมะนาวิน
70
03781
นางคำจันทร์ เลี่ยนเพ็ชร
145
08364
นายศุภลักษณ์ รอดแจ่ม
71
03804
น.ส.เกษมศรี ดุริยรัตนทัต
146
08405
นายภูรินท์ เพ็งสาธร
72
03962
นายเสกสรร มาลาแวจันทร์
147
08432
น.ส.ฤทัยรัตน์ สุรสิทธิ์พิทักษ์
73
03994
น.ส.ระพีพรรณ ศิวากุล
148
08482
น.ส.ขวัญจิต จินดาศรี
74
04033
นายสุรศักดิ์ สิงห์รุ่งเรือง
149
08555
นายรัตนพล เรืองรัตน์
75
04133
นายสมภาค อุ่นจิต
150
08576
นางวนิดา คำพูน
           หากสมาชิกดังมีรายชื่อข้างต้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ โปรดกรุณาแจ้งให้ สอมธ.ทราบภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2552 หากท่านแจ้งให้ สอมธ. ทราบภายหลังจากวันที่กำหนดหรือมิได้แจ้ง สอมธ. จะตัดสิทธิ 2 ครั้ง ในการขอเข้าร่วมสัมมนาครั้งต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
 
                     ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2552
 
(นายรังษี ธารารมย์)
ผู้จัดการ
 
หมายเหตุ
ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2552 มีรถออก ดังนี้
1. ท่าพระจันทร์ เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ 
2. ศูนย์รังสิต เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ญี่ปุ่น
3. ในวันเดินทางไปสัมมนาขอให้สมาชิกทุกท่านลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ สอมธ.ด้วย
 
Updated: 2009-06-05 10:02 TH