สัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2552 
ณ โรงแรม อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์สปา จ.นครราชสีมา 
รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมการสัมมนา 150 คน
   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด จะจัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2552
ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2552 
ณ โรงแรม อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์สปา จ.นครราชสีมา 
รับสมัครสมาชิกจำนวน 150 คน
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 12-29 พฤษภาคม 2552
   โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้
1.  สมาชิกที่เคยเข้าร่วมสัมมนาในปี 2550 และปี 2551 ไม่มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนา
2.  สมาชิกที่ยังไม่เคยเข้าร่วมสัมมนากับ สอมธ. จะพิจารณาเป็นลำดับแรกตามกลุ่มโควต้า
3.  สมาชิกที่เคยเข้าร่วมสัมมนาแล้วในปีอื่น ๆ ที่มิใช่ปี 2550 และ ปี 2551 จะได้รับการพิจารณา เป็นลำดับรอง
4.  กำหนดจำนวนผู้สมัครตามหมายเลขสมาชิกเป็นช่วง ๆ ดังนี้
 
สมาชิกตั้งแต่หมายเลข
รับสมัครจำนวน/คน
0001-1000
15
1001-2000
2001-3000
20
3001-4000
25
4001-5000
5001-6000
6001 ขึ้นไป

5.  ในกรณีที่สมาชิกแต่ละกลุ่ม สมัครเกินกว่าที่กำหนด สอมธ. จะใช้วิธีจับฉลาก

6.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนาในวันที่ 4 มิถุนายน 2552

7.  สมาชิกแจ้งยกเลิกกรณีไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2552 มิฉะนั้นท่านจะถูกตัดสิทธิในการสมัครเข้าร่วมสัมมนาครั้งต่อไป 2 ครั้ง
 
หมายเหตุ สิทธิในการเข้าร่วมสัมมนาเป็นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิก ไม่สามารถให้บุคคลอื่นเข้าร่วมสัมมนาแทนได้
 
ใบสมัครการเข้ารับการอบรมสัมมนา
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3880-2 (ท่าพระจันทร์)
และโทรศัพท์หมายเลข 0 2986 9176 (ศูนย์รังสิต)
 
 
Updated: 2009-05-01 14:05 TH