สอมธ. จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ 3 ครั้ง 
สมาชิกเลือกเข้าร่วมสัมมนาได้เพียง 1 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด กำหนดจัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่จำนวน 3 ครั้ง สมาชิกสามารถ สมัครเข้าร่วมสัมมนาได้เพียง 1 ครั้ง สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการที่ 1 ไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการที่ 2 และ 3
 
รายละเอียดสัมมนา
จำนวนสมาชิก
วันที่สัมมนา
สถานที่สัมมนา
วันที่รับสมัคร
ประกาศรายชื่อ
โครงการที่ 1
สัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ 
ครั้งที่ 1
120
5-6 มิ.ย. 2553
ลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล 
แอนด์สปา 
จ.ชลบุรี
7-21 พ.ค. 2553
24 พ.ค.2553
โครงการที่ 2
โครงการสุขภาพดี วิถีธรรมชาติ
45
สิงหาคม 2553
เดอะเลกาซี 
จ.กาญจนบุรี
กรกฎาคม 2553
-
โครงการที่ 3
สัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ 
ครั้งที่ 2
120
18-19 ก.ย. 2553
ลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล
แอนด์สปา 
จ.ชลบุรี
สิงหาคม 2553
 
 
   หลักเกณฑ์การคัดเลือกสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2553
1. สมาชิกที่เคยเข้าร่วมสัมมนาในปี 2551 และปี 2552 ไม่มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนา
2. สมาชิกที่ยังไม่เคยเข้าร่วมสัมมนากับ สอมธ. จะพิจารณาเป็นลำดับแรกตามกลุ่มโควต้า
3. สมาชิกที่เคยเข้าร่วมสัมมนาแล้วในปีอื่นๆ ที่มิใช่ปี 2551และ ปี 2552 จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับรอง
4. กำหนดจำนวนผู้สมัครตามหมายเลขสมาชิกเป็นช่วง ๆ ดังนี้
 
สมาชิกตั้งแต่หมายเลข
รับสมัครจำนวน/คน
0001-1000
10
1001-2000
10
2001-3000
15
3001-4000
15
4001-5000
15
5001-6000
15
6001-7000
15
7001-8000
15
8001 ขึ้นไป
10
5. ในกรณีที่สมาชิกแต่ละกลุ่ม สมัครเกินกว่าที่กำหนด สอมธ. จะใช้วิธีจับฉลาก
6. กรณีไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ โปรดแจ้งยกเลิกภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553  มิฉะนั้นท่านจะถูกตัดสิทธิในการสมัครเข้าร่วมสัมมนาครั้งต่อไป 2 ครั้ง
*** โครงการสุขภาพดีวิถีธรรมชาติ และสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่ 2 สอมธ.จะแจ้งหลักเกณฑ์และวันรับสมัครให้สมาชิกทราบต่อไป***
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3880-2 (ท่าพระจันทร์)
และโทรศัพท์หมายเลข 0 2986 9176 (ศูนย์รังสิต)
 
 
Updated: 2010-07-15 14:22 TH