ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด
เรื่อง โครงการสุขภาพดีวิถีธรรมชาติ
 
           ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) จัดโครงการสุขภาพดีวิถีธรรมชาติ ณ โรงแรมเดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2553 โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 - 23 กรกฎาคม 2553 ไปแล้วนั้น
 
          ปรากฏว่ามีสมาชิกผู้สนใจแสดงความจำนง สมัครเข้าร่วมโครงการสุขภาพดีวิถีธรรมชาติ จำนวนทั้งสิ้น 477 คน โดยสหกรณ์ได้ทำการคัดเลือก ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยวิธีการจับฉลาก ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศ จำนวน 90 คน และสำรอง 27 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้
 
ลำดับ
เลขที่สมาชิก
ชื่อ-สกุล
ลำดับ
เลขที่สมาชิก
ชื่อ-สกุล
1
00191
รศ.ดร.นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์
46
04414
นางอัมภาพันธ์ ทองศรี
2
00514
นางมณฑา พ่วงพุฒ
47
04441
น.ส.นิตยา เจริญโพธิ์
3
00542
น.ส.สุพจนา มีพันธุ์
48
04485
นางศิริยา ศรีสัมพันธ์
4
00557
นางวิไลวรรณ ลี้ธนภาส
49
04569
นางปราณี คอนวิมาน
5
00861
น.ส.รัตนา เตชามหาชัย
50
04726
น.ส.แป้งล่ำ ภาคแสวง
6
00988
นางยุวพร วิภาวีกุล
51
04754
นางสมถวิล ฉ่ำเฉลิม
7
01028
นางฉวีวรรณ ทรัพย์เจริญศรี
52
04918
น.ส.พรรณี แตงไทย
8
01139
นางสุจิตรา อุตมวาทิน
53
05066
รศ.ศุภชัย สุรพันธ์
9
01254
นางจุฑาภรณ์ พรรณพลีวรรณ
54
05131
น.ส.ณัฐนันท์ อัถมี
10
01257
นางจันทร์เพ็ญ เล่าอิทธิโชติ
55
05179
น.ส.ภัทริณี ลออวงศ์วิรุฬห์
11
01268
ผศ.รวีวัลย์ ภิยโยพนากุล
56
05214
นางมัณฑนา ปรีเลิศ
12
01350
น.ส.รวยริน ฉายสุวรรณ
57
05606
นางอิสรีย์ยา ธนชวาลย์
13
01352
นางอรนาถ เอี้ยวสกุล
58
05679
น.ส.ณิศศา อิสราภรณ์
14
01379
นายปฐมโชค ค้าขึ้น
59
05888
น.ส.นฤตยา แหวนเพชร
15
01442
น.ส.อุสา ยู้บุญยงค์
60
05964
น.ส.ฉัตรวิมล รัตนจินดา
16
01456
น.ส.จินตนา รักการดี
61
06154
น.ส.จรรจิรา น่วมเจิม
17
01502
น.ส.ถมรัตน์ อังคทาภิมณฑ์
62
06261
น.ส.ศศลักษณ์ ไทยด้วง
18
01527
นางชูแสง ค้าขึ้น
63
06458
น.ส.รฐา สุวราณรักษ์
19
01678
นางยุคล สินเจิมศิริ
64
06519
อาจารย์ลักขณา หล่อตระกูล
20
01858
นางอัธยา อภิรัชชัยกุล
65
06619
น.ส.สายทิพย์ ทองก้อน
21
02022
นางรัตนวัลย์ พรหมสุรินทร์
66
06769
น.ส.ไพรัลยา ชัยชนะ
22
02081
นางจรวยรัตน์ ริยาพันธ์
67
06825
น.ส.วัลภา รื่นรมย์
23
02096
นางสมร ขำเปีย
68
06933
น.ส.ภาวรรณ พันธ์ไพโรจน์
24
02182
นางศรีตรา ผาดโผน
69
07030
น.ส.สุมนยา เหวรารักษ์
25
02217
รศ.ศิริวรรณ ฉันทาดิศัย
70
07256
น.ส.กาญจนา ทองเทพ
26
02265
น.ส.ทัศนีย์ ทรัพย์ประวัติ
71
07285
น.ส.สุพรรณี อินทร์ทอง
27
02400
นางชญากาน สงวนมิตร
72
07451
น.ส.วรรณา ภู่ดี
28
02455
นางวรรนีย์ คุ้มบำรุง
73
07491
น.ส.พิมพ์วดี เอื้อมธุรพจน์
29
02464
น.ส.วรรณดี แสงสุวรรณ
74
07493
น.ส.อรชัญญาวีร์ นนทะสวัสดิ์
30
02473
ผศ.บุญจิรา ถึงสุข
75
07530
น.ส.พิริยา ศรีอินทร์งาม
31
02478
น.ส.วรรณิภา ศศิพิกุลพงศ์
76
07561
น.ส.บังอร แดงด้วง
32
02612
นางลำพูน ศรีโพธิ์
77
07601
นางสุทัตตา ภู่ประดิษ
33
02750
น.ส.จุไรรัตน์ พวงสมบัติ
78
07620
นายนิติ พานิชเกษม
34
02833
นายสมชาย ลาไม้
79
07739
น.ส.พรทิพย์ ม่วงมี
35
03174
น.ส.พรพรรณ จันทร์แพทย์รักษ์
80
07769
น.ส.ไพศิษฐ์ฏา กมลคุปติภักดี
36
03289
รศ.สมลักษณ์ เรืองสุทธินฤภาพ
81
08144
น.ส.วิไลลักษณ์ ดวงบุปผา
37
03375
รศ.ดร.ไขแสง โรจน์สถาพร
82
08178
น.ส.สุนีย์ ฉันทปราโมทย์
38
03583
น.ส.รัตนา เจริญเสียง
83
08216
น.ส.นาถินี สองเมือง
39
03817
นางวิไล เปี่ยมวิมล
84
08246
นายสมยศ พรหมบุตร
40
03874
นางสุวรรณา บางขัน
85
08277
น.ส.นริศรา คล้ายหิรัญ
41
04038
น.ส.ศิริรัตน์ ไชยศรีหา
86
08332
น.ส.หฤทัยรัตน์ ศรีจันทร์ขำ
42
04125
นางศรีไพร ดาวเรือง
87
08462
นางชวนชม กลิ่นจำปา
43
04160
น.ส.วิริยาภรณ์ กาญจน์ธนอรุณ
88
08687
นางวันวิสาข์ เยี่ยมวิริยะ
44
04260
น.ส.พิมล เกตุแก้ว
89
08792
น.ส.วัลภา ศรีสวัสดิ์
45
04296
น.ส.สิริพรรณ เอกภัทรสกุล
90
09087
น.ส.จารุวรรณ นรสาร
รายชื่อสมาชิกสำรอง
เลขทะเบียนสมาชิก 0001-2000
เลขทะเบียนสมาชิก 2001-4000
ลำดับ
เลขที่สมาชิก
รายชื่อ
ลำดับ
เลขที่สมาชิก
รายชื่อ
1
01818
นางสุดสวาท สุริยันต์
1
03578
นางสุนันต์ อ่วมกระทุ่ม
2
01119
รศ.ทิพย์ชนก รัตโนสถ
2
02105
รศ.ดร.มาลินี ดิลกวณิช
3
00293
นางวรา เครือรัตน์
3
03038
นางสุมาวดี งะบุรง
4
01695
อาจารย์ ดร.อนุชิต ล้ำยอดมรรคผล
4
02494
นางเพียงพร ประภาพรรณพิไล
5
01297
นางวลีพร ตัณฑพานิช
5
03326
น.ส.อารีวรรณ ทรงเจริญ
6
01991
นางดวงใจ ผาสุข
6
02264
น.ส.ลัดดา ลีลาศวัฒนกิจ
 
 
เลขทะเบียนสมาชิก 4001-6000
เลขทะเบียนสมาชิก 6001-8000
ลำดับ
เลขที่สมาชิก
รายชื่อ
ลำดับ
เลขที่สมาชิก
รายชื่อ
1
04872
น.ส.นันทนัช พลอยประพัฒน์
1
07078
น.ส.ปุณ์ณมี ศรอำพล
2
05000
น.ส.รักขณา บุญมี
2
06595
น.ส.นภาพร อติวานิชยพงศ์
3
05511
น.ส.จารุณี พงษ์พิยเดช
3
07049
น.ส.สุปราณี ถิ่นธรณี
4
04140
นางรักษิตา สร้อยแก้ว
4
07024
น.ส.มณฑา รุ่งเจริญ
5
04583
นางหทัยทิพย์ ลาวทอง
5
07768
น.ส.มาติกา ศรีธร
6
04951
น.ส.ตรึงตรา จันทร์ทรง
6
06450
นายวุฒิชัย คำสิงห์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขทะเบียนสมาชิก 8001 ขึ้นไป
ลำดับ
เลขที่สมาชิก
รายชื่อ
1
08658
อาจารย์จุไรรัตน์ บุญรวบ
2
08802
น.ส.พิศมัย มากแพทย์
3
08887
น.ส.สุพรรณธิกา ผดุงเพ็ชร

หากสมาชิกดังมีรายชื่อข้างต้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมอบรมสัมมนาได้ โปรดกรุณาแจ้งให้ สอมธ. ทราบ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2553 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

                        ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2553
         
(นายรังษี ธารารมย์)
ผู้จัดการ
 
หมายเหตุ
ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 มีรถออก ดังนี้
  1. ท่าพระจันทร์ เวลา 06.30 น. ณ หอประชุมใหญ่
  2. ศูนย์รังสิต เวลา 06.30 น. ณ ศูนย์ญี่ปุ่น
  3. ในวันเดินทางไปสัมมนาขอให้สมาชิกทุกท่านลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ สอมธ.ด้วย
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม   เสื้อผ้าใส่สบาย รองเท้าผ้าใบ ชุดว่ายน้ำสำหรับแอโรบิคน้ำ (หากไม่มีชุดว่ายน้ำโรงแรมเตรียมให้) ยาและอุปกรณ์ต่างๆ ประจำตัว
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3880-2 (ท่าพระจันทร์)
และโทรศัพท์หมายเลข 0 2986 9176 (ศูนย์รังสิต)
Updated: 2010-08-05 15:11 TH