ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด
เรื่อง การสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่

        ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) จะจัดให้มีการสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์สปา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2553 โดยเปิดรับสมัครสมาชิก ในครั้งนี้ จำนวน 120 คน ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 - 20 สิงหาคม 2553 ปรากฏว่ามีสมาชิกผู้สนใจแสดง ความจำนงสมัครเข้าร่วมสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น 138 คน เป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 33 คน คงเหลือสมาชิก ที่มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 105 คน และสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมสัมมนาในครั้งที่ 1/2553 ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2553 แต่ สอมธ. ได้เลื่อนการสัมมนาเป็นวันที่ 18-19 กันยายน 2553 และมีสิทธิเข้าร่วมโดยไม่ต้องสมัครใหม่ จำนวน 44 คน รวมผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด จำนวน 149 คน ดังมีรายนามต่อไปนี้

ลำดับ
เลขที่สมาชิก
ชื่อ-สกุล
ลำดับ
เลขที่สมาชิก
ชื่อ-สกุล
1 00073 นางณัฐา หงษ์ปรีชา 54 06143 นางอุไร ปั่นทอง
2 00229 นางทองคำ เลาหกวีกูล 55 06151 นางสมควร พานเงิน
3 00449 น.ส.เพนียง ภักดีพงษ์ 56 06325 นางจารุมน พิบูลย์วงศ์
4 00463 นายบุญขาล เอกเอี่ยม 57 06335 น.ส.พัชรา สุรางค์วัฒนกุล
5 00795 น.ส.กุหลาบ คดดี 58 06472 นางกานต์ระพี ภู่เทศวิเศษพงศ์
6 01196 นางอาภาศรี วัยฉลาด 59 06484 น.ส.โยษิตา เปลี่ยนสอน
7 01285 รศ.สุรีย์ คงสมจิตต์ 60 06828 น.ส.สุกัญญา คงกล่อม
8 01350 น.ส.รวยริน ฉายสุวรรณ 61 06884 น.ส.คณิศร กัญญาพัชร
9 01639 นางสร้อยฟ้า ตะนารัตน์ 62 06885 น.ส.วิยดา มากท่าไม้
10 01828 นางเดือนเด่น ชูวงศ์ 63 07024 น.ส.มณฑา รุ่งเจริญ
11 02043 นายโชติศักดิ์ กล่ำช้าง 64 07055 นางบุปผาชาติ โพธิ์สุวรรณ์
12 02104 น.ส.ภคมณ เครือขอน 65 07166 น.ส.ภูษณิศา จายะรัตน์
13 02155 นายไพโรจน์ วสันติวงศ์ 66 07204 นางดวงตา เกิดทองเล็ก
14 02196 น.ส.วรรณะ เวชพราหมณ์ 67 07207 น.ส.กมลมาศ ตนันท์ยุทธวงศ์
15 02223 นางศรีเงิน อยู่แย้ม 68 07298 น.ส.สายรุ้ง ดวงดี
16 02348 นางยุพิน โภคฐิติยุกต์ 69 07312 น.ส.ปาริฉัตร วิทโยดม
17 02480 น.ส.สุมาลี สุพรรณสาลีกุล 70 07369 น.ส.พุทธิดา บุตรรัตน์
18 02526 นางประเทือง รุ่งเรือง 71 07640 น.ส.จินตภาณี ยี่ภู่
19 03550 นางกัลยา นามสีฐาน(บุญส่งไพศาล) 72 07732 น.ส.นิตยา ชูวงษ์
20 03822 นางดรุณี เห็นไพรวัลย์ 73 07742 นายณัฐพงศ์ เงาศรี
21 03922 น.ส.มนภัสสร แสงคำสุข 74 07832 นายสายัณห์ เทพแดง
22 03993 นางบุญเตือน พุ่มพฤกษ์ 75 07911 น.ส.ศรุฌา ผู้ดี
23 04124 น.ส.ขวัญจิต หงษ์ทอง 76 07925 น.ส.ดารกาไร สระสมทรัพย์
24 04260 น.ส.พิมล เกตุแก้ว 77 07938 น.ส.สุชาดา สุจริต
25 04314 น.ส.ประทุมทิพย์ ชั้วนาค 78 07941 น.ส.พรรณี บูรณะสมบัติ
26 04405 นายนิติพจน์ เดชคำภู 79 07994 น.ส.ปทุมพร ขันธแก้วไชยา
27 04539 นางประเทือง คอนวิมาน 80 08000 นางสุนิสา เชื้อจิ๋ว
28 04616 น.ส.สำราญ ชูชิต 81 08055 น.ส.นพมาศ ขวัญเงิน
29 04636 นางนิธินันท์ มิ่งขวัญ 82 08092 นางกฤษณา ปัทมะนาวิน
30 04642 นางวัฒนา ทิพวรรณ 83 08149 นายชาญณภัส พวงสมบัติ
31 04671 นางดัชชนี เรืองเกษม 84 08183 น.ส.วรวรรณ ลีมอ
32 04675 น.ส.สุกัญญา จีราระรื่นศักดิ์ 85 08211 น.ส.ทักษพร กิตติพงษ์
33 04741 น.ส.วรารัตน์ ปิยะวัฒนาพันธ์ 86 08251 น.ส.ทัศนีวรรณ กันตรง
34 04742 นางธัญกมล บุญลือ 87 08297 น.ส.ศิริทิพย์ เชียร์สมสุข
35 04884 น.ส.นฤมล บุญมา 88 08336 น.ส.กนกภรณ์ ชาวบางงาม
36 04897 น.ส.พิศพิไล กัณฑภัย 89 08387 น.ส.จรัสศรี ฉัตรวิไล
37 04955 น.ส.สุรีย์รัตน์ แสนราช 90 08429 น.ส.ปุณธิดา ดวงจิต
38 05045 น.ส.ธรรมรัตน์ วงศาโรจน์ 91 08537 น.ส.กมลวรรณ สายน้ำเย็น
39 05062 นายวชิระ รอตรวย 92 08572 น.ส.กาญจนา ไวยเกษตกรณ์
40 05503 น.ส.บุษยา เฟื่องประเสริฐ 93 08584 น.ส.ธันยธร เจี่ยสินเจริญ
41 05598 นางพีรพรรณ ยิ้มเจริญ 94 08651 นายศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์
42 05607 น.ส.พิชญะ จิรานุกุลสวัสดิ์ 95 08682 นางเพลงพิณ มีดี
43 05651 น.ส.ฐิตากร รักษ์วงศ์ 96 08689 น.ส.พินาภรณ์ กัณวเศรษฐ
44 05765 นายมาโนชญ์ ยะวัตตะ 97 08690 นางช่อผกา หมายมั่น
45 05822 นางอุมาพร รุ่งสุริยะวิบูลย์ 98 08816 น.ส.วารีรัตน์ สว่างเถื่อน
46 05884 น.ส.สุภาพร ดวงดารา 99 08840 น.ส.จิตรา สารสุวรรณ์
47 05898 น.ส.นงลักณ์ ธีระวัฒน์ 100 08925 น.ส.อัญชสา แก้วเก้า
48 05950 น.ส.อณัญญา ชุติประภานิชกุล 101 08944 น.ส.ศิรดา สหายมิตร
49 05964 น.ส.ฉัตรวิมล รัตนจินดา 102 08991 น.ส.ธัญวรัตน์ นิลตะสุวรรณ
50 06061 น.ส.ณัฏฐ์ธมน ธนธรณ์กีรติ 103 09055 น.ส.ณัฐจรี ทิพย์สุมณฑา
51 06077 น.ส.จุฑามาศ คชสิทธิ์ 104 09067 น.ส.ดวงสมร ฟูสาร
52 06090 น.ส.จรรยวรรธน์ สังข์เมือง 105 09100 น.ส.กรกนก เพิกอินทร์
53 06142 น.ส.นารี ขำโพธิ์      
 
รายชื่อสมาชิกสมัครเข้าร่วมสัมมนา ครั้งที่ 1/2553 ที่มีสิทธิเข้าร่วมสัมมนา
ลำดับ
เลขที่สมาชิก
ชื่อ-สกุล
ลำดับ
เลขที่สมาชิก
ชื่อ-สกุล
1 01406 นายมงคลสวัสดิ์ จันทร์แก้ว 23 05939 นางรัชดาภรณ์ ไชยโย
2 01760 นายสมคิด เปี่ยมสุข 24 06146 นางชุติมา ทารอด
3 01884 นายชัยรัตน์ มาตุจรัส 25 06574 น.ส.รัตนา บุปผามาตะนัง
4 01975 นายบังเอิญ ผลภาษี 26 06964 น.ส.โสภิตา งามถ้อย
5 02226 น.ส.พรสุดา สังขนันท์ 27 06988 น.ส.รัตนา วงศ์อนันต์
6 02320 น.ส.เพ็ญศิริ ประภาสพงศ์ 28 07489 น.ส.กรรณิการ์ คำชื่น
7 02875 นางฉันชนก โหยหวน 29 07653 น.ส.ดวงพร โคกะทิง
8 03007 นางปวีณา บินสอาด 30 07762 น.ส.ชนิดา งามฮุย
9 03280 นางอรมณี ภัทรทิพากร 31 07842 น.ส.อัญชลี สร้อยน้อย
10 03919 นางณัฐติกานต์ นิสารทันยุ 32 07890 นายศุภวัฒย์ น้อยประศรี
11 04113 นางวาสนา ช่างกลึงเหมาะ 33 07918 น.ส.พิมล ประเทืองปัญญา
12 04382 นางยุพา ร่มพิกุล 34 07944 น.ส.รัตนาภรณ์ มีประวัติ
13 04454 น.ส.สุภาพร บุญโยธา 35 07959 น.ส.รัตนา มณีโรจน์ฉาย
14 04490 นายสุวิทย์ เย็นดี 36 08331 น.ส.สุภาภรณ์ เพ็งจันทร์
15 04729 นายสมปอง ธรรมทันตา 37 08454 น.ส.วรรัตน์ วรประดิษฐ์
16 04754 นางสมถวิล ฉ่ำเฉลิม 38 08555 นายรัตนพล เรืองรัตน์
17 04924 น.ส.วันดี วรรณุรัตน์ 39 08732 น.ส.มาฑิชา การสมนุช
18 04967 น.ส.วงเดือน สมีพันธ์ 40 08766 น.ส.อรวรรณ คำแก้ว
19 04968 นางกรรณิการ์ ผลมะขาม 41 08814 น.ส.ชนิตา คีมกระโทก
20 05423 นางพัชรี ศรีกัญจนกรัชด์ 42 08860 นายจักราวุฒิ บุญกรด
21 05593 นายนิรันดร์ ทรัพย์สมบูรณ์ 43 08869 น.ส.ชัญญา ไชยานนท์
22 05595 นางประยูร วงศ์จันทร์ 44 08876 นายประณต ผาสุกชีวิน

       หากสมาชิกดังมีรายชื่อข้างต้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ โปรดกรุณาแจ้งให้ สอมธ.ทราบภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 หากท่านแจ้งให้ สอมธ. ทราบภายหลังจากวันที่กำหนดหรือมิได้แจ้ง สอมธ. จะตัดสิทธิ 2 ครั้ง ในการขอเข้าร่วมสัมมนาครั้งต่อไป

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
 
                                         ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2553
 
(นายรังษี ธารารมย์)
ผู้จัดการ
 
หมายเหตุ ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2553 มีรถออก ดังนี้
1. ท่าพระจันทร์ เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมใหญ่
2. ศูนย์รังสิต เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์ญี่ปุ่น
3. ในวันเดินทางไปสัมมนาขอให้สมาชิกทุกท่านลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ สอมธ.ด้วย           
 
Updated: 2010-08-26 10:35 TH