สอมธ. จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ 2 หลักสูตร
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) โดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ กำหนดจัด โครงการความรู้สู่อาชีพให้แก่สมาชิกที่สนใจใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2 หลักสูตร 
 
หลักสูตรที่ 1 การออกกำลังกายตามแนวทางชีวจิต
 
          หลักสูตรนี้ สำหรับสมาชิกที่สนใจในเรื่องของสุขภาพ โดยจะเน้นในเรื่องการทำความรู้จักว่าชีวจิตคืออะไร การทำดีท๊อกซ์คืออะไร พร้อมกับการออกกำลังกาย การนอดกดจุดด้วยตนเอง
 
ครั้งที่ 1 ท่าพระจันทร์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.
ครั้งที่ 2 ศูนย์รังสิต วันที่ 14 สิงหาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
รับสมัครจำนวน 30 คน
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2547 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ 2 กรกฎาคม 2547
แจ้งสละสิทธิ์การเข้าอบรมภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2547
 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมโดยการยื่นใบสมัครก่อน-หลัง
ชำระเงินค่าลงทะเบียนคนละ 100 บาท (ในกรณีเข้าอบรมครบตามเวลาที่กำหนด สอมธ. จึงจะคืนเงินค่าธรรมเนียนให้)
 
 
          สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมแล้ว แต่ไม่สามารถมาเข้าอบรมได้ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ สอมธ. ภายในวันที่กำหนด มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าอบรมหลักสูตรต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทร. 0 2613 3880-2 ต่อ 115
 
หมายเหตุ: ให้สิทธิ์เฉพาะสมาชิกเท่านั้น บุคคลอื่นไม่สามารถเข้าอบรมแทนกันได้