สอมธ. จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ 2 หลักสูตร
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) โดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ กำหนดจัด โครงการความรู้สู่อาชีพให้แก่สมาชิกที่สนใจใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2 หลักสูตร 
 
หลักสูตรที่ 2 การปั้นดอกกล้วยไม้ด้วยดินไทย
 
           หลักสูตรนี้ จะเน้นการประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้จากดินไทย การให้สีให้เหมือนธรรมชาติ และการประกอบให้ เป็นดอกที่สวยงาม สำหรับสมาชิกที่ต้องการฝึกการฝีมือหรือถ้าสมาชิกท่านใด ฝีมือดีอยู่แล้วก็สามารถพัฒนาให้ดียิ่ง ขึ้นได้ โดยหลักสูตรนี้ ได้จัดให้กับสมาชิกที่ท่าพระจันทร์ไปแล้วเมื่อปี 2546 ครั้งนี้จึงจัดให้แก่ สมาชิกที่ ศูนย์รังสิต วันที่ 24 กรกฎาคม 2547 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ สำนักงานศูนย์รังสิต
 
รับสมัครสมาชิกจำนวน 25 คน
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2547
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 12 กรกฎาคม 2547
แจ้งสละสิทธิ์การเข้าอบรมภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2547
 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมโดยการยื่นใบสมัคร ก่อน-หลัง
ชำระเงินค่าอุปกรณ์คนละ 100 บาท
 
          สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมแล้ว แต่ไม่สามารถมาเข้าอบรมได้ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ สอมธ. ภายในวันที่กำหนด มิฉะนั้น จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าอบรมหลักสูตรต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทร. 0 2613 3880-2 ต่อ 115
 
หมายเหตุ: ให้สิทธิ์เฉพาะสมาชิกเท่านั้น บุคคลอื่นไม่สามารถเข้าอบรมแทนกันได้