สอมธ. จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ 3 หลักสูตร
      คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดโครงการความรู้สู่อาชีพเพื่อให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปสู่อาชีพเสริม สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และช่วงครึ่งปีหลังนี้ได้กำหนดจัดอบรมขึ้น 3 หลักสูตร ดังนี้
 
หลักสูตรที่ 1 การประดิษฐ์เครื่องประดับด้วยเทคนิคการร้อยลูกปัด
ครั้งที่ 1 ท่าพระจันทร์
 • วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. 
 • ณ หน้าสำนักงาน สอมธ.
ครั้งที่ 2 ศูนย์รังสิต 
 • วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. 
 • ณ สำนักงาน สอมธ.
 
หลักสูตรที่ 2 การตกแต่งกล่องไม้ด้วยเทคนิคเดโคพาจ
ครั้งที่ 1 ท่าพระจันทร์
 • วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. 
 • ณ หน้าสำนักงาน สอมธ.
ครั้งที่ 2 ศูนย์รังสิต 
 • วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. 
 • ณ สำนักงาน สอมธ.
 
หลักสูตรที่ 3 การปั้นของจิ๋ว (ชุดขนมหวาน 10 ชนิด)
ครั้งที่ 1 ท่าพระจันทร์
 • วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. 
 • ณ หน้าสำนักงาน สอมธ.
ครั้งที่ 2 ศูนย์รังสิต 
 • วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
 • ณ สำนักงาน สอมธ.
ทุกหลักสูตร เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8-12 กันยายน 2548
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม วันที่ 15 กันยายน 2548
 
กำหนดแจ้งสละสิทธิการเข้าอบรมดังนี้ 
- หลักสูตรที่ 1 แจ้งสละสิทธิการเข้าอบรม ภายในวันที่ 19 ก.ย. 48
- หลักสูตรที่ 2 แจ้งสละสิทธิการเข้าอบรม ภายในวันที่ 7 ต.ค. 48
- หลักสุตรที่ 3 แจ้งสละสิทธิการเข้าอบรม ภายในวันที่ 20 ต.ค. 48
 
ทุกหลักสูตรเปิดรับสมัครสมาชิกที่สนใจเข้าอบรม ครั้งละ 20 คนเท่านั้น
พิจารณาคัดเลือกโดยการยื่นใบสมัครก่อน-หลัง
ชำระเงินค่าอุปกรณ์หลักสูตรละ 150 บาท/คน
 
สอมธ. ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินดังนี้
- ไม่แจ้งยกเลิกภายในวันที่ สอมธ. กำหนด
- ไม่เข้าอบรมตามเวลาที่ สอมธ. กำหนด
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3880-2 ต่อ 115
 
          หมายเหตุ สอมธ. ให้สิทธิเฉพาะสมาชิกเท่านั้น บุคคลอื่นไม่สามารถเข้ารับการอบรมแทนกันได้