สอมธ.ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการส่งเสริมจริยธรรมครั้งที่ 1/2550 
ในวันที่ 29 กันยายน 2550 
ทอดผ้าป่าสามัคคี 35 ปี สอมธ.ณ วัดโพธิ์นฤมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี
          สอมธ.ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการส่งเสริมจริยธรรมครั้งที่ 1/2550 
ในวันที่ 29 กันยายน 2550 ทอดผ้าป่าสามัคคี 35 ปี สอมธ.ณ วัดโพธิ์นฤมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี 
รับสมัครสมาชิก 150 คน 
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม-12 กันยายน 2550
โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1.  กำหนดจำนวนผู้สมัครตามหมายเลขสมาชิก ดังนี้
 
สมาชิกตั้งแต่หมายเลข
รับสมัครจำนวน/คน
0001-1000
25
1001-2000
2001-3000
3001-4000
4001-5000
20
5001-6000
15
6001 ขึ้นไป
 
2.  ผู้ไม่เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรมกับ สอมธ.จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก
3.  ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรมกับ สอมธ.จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับรอง
4.  ในกรณีที่สมาชิกแต่ละกลุ่มสมัครเกินกว่าที่กำหนด สอมธ.จะใช้วิธีจับสลาก
5.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ 14 กันยายน 2550
6.  สมาชิกแจ้งยกเลิกกรณีไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ภายในวันที่ 19 กันยายน 2550 มิฉะนั้นท่านจะถูกตัดสิทธิในการเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งต่อไป
 
กำหนดการ วันที่ 29 กันยายน 2550
07.30 น ออกเดินทางจาก มธ. ท่าพระจันทร์ /ศูนย์รังสิต 13.30 น. ออกเดินทางจากวัดโพธิ์นฤมิตรไปยังบึงฉวาก
9.30 น. แวะตลาด 100 ปี สามชุก 14.30 น. แวะบึงฉวาก ชมพันธุ์ปลาน้ำจืดและน้ำเค็ม
10.15 น. ออกเดินทางจากตลาด 100 ปี
สามชุกไปยังวัดโพธิ์นฤมิตร
15.30น. ออกเดินทางจากบึงฉวากไปยังวัดป่าเลไลย์
10.45 น. ถึงวัดโพธิ์นฤมิตร
- ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์
- ถวายผ้าป่าสามัคคี “ผ้าป่าสามัคคี 35 ปี สอมธ.”
- รับประทานอาหารกลางวัน
16.30 น. แวะวัดป่าเลไลย์ นมัสการสิ่งศักดิ์ “หลวงพ่อโต”
17.15 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ
ขอเชิญสมาชิกร่วมทำบุญ “ผ้าป่าสามัคคี 35 ปี สอมธ.” และขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่
สำนักงาน สอมธ. ทั้ง 3 สำนักงาน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ท่าพระจันทร์โทรศัพท์หมายเลข 0-2613-3880-2
และศูนย์รังสิต โทรศัพท์หมายเลข 0-2986-9176