ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสมาชิกสัมพันธ์
หลักสูตร "สมูทตี้ สปาดริ๊งก์ "
           ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกผู้สนใจสมัคร เข้าร่วมโครงการสมาชิกสัมพันธ์ 
หลักสูตร "สมูทตี้ สปาดริ๊งก์" ให้แก่สมาชิก ทั้งท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต ครั้งละ 40 คน เปิดรับสมัครสมาชิก
ระหว่าง วันที่ 9-11 มิถุนายน 2553 มีสมาชิกสมัครเข้ารับการอบรม จำนวน 49 คน 
ดังมีรายนาม ต่อไปนี้
 
ครั้งที่ 1 ท่าพระจันทร์ วันที่ 26 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
ลำดับที่
เลขทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล
ลำดับที่
เลขทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล
1
00255
รศ.บำเพ็ญ โรจน์ปรีชา
16
03623
อาจารย์ประภัสรา โกเมศมุนีบริรักษ์
2
00572
รศ.วรรณี พุทธเจริญทอง
17
03880
นางสาวอรุณี สุจริตในธรรม
3
00584
นางสุวรรณี อุดมผล
18
04355
นางสาววราภรณ์ สุทธิวงศ์ทวี
4
00820
นางสาวสุภาภรณ์ ขาวสำอาง
19
04393
นางสาววารุณี ต่อแต้ม
5
00861
นางสาวรัตนา เตชามหาชัย
20
04954
นายชัยวิทย์ รติมงคลรักษ์
6
01034
นางสาวดารินี ชลายนนาวิน
21
05570
นายสมพงษ์ เตชมหากุล
7
01442
นางสาวอุสา ยู้บุญยงค์
22
05607
นางสาวพิชญะ จิรานุกุลสวัสดิ์
8
01825
ผศ.ฑิตยา สมัถพันธุ์
23
05653
นายณรงค์ฤทธิ์ สิงห์ทอง
9
01991
นางดวงใจ ผาสุข
24
05661
น.ส.ปาริฉัตร วิทโยดม
10
02001
นางสาวฐิติมน เลิศศิริสาคร
25
05714
นางสาวณัฐยา จันทร์คง
11
02096
นางสมร ขำเปีย
26
05817
นางสาวสุรีรัตน์ วรรณประพันธ์
12
02190
นางจิตผ่อง อภัยสันติพงษ์
27
07653
นางสาวดวงพร โคกะทิง
13
02255
นายสมหมาย ใหม่ซ้อน
28
07670
นางสาวสุรางรัตน์ ศิริจำปา
14
02778
นางกิตสุนี รุจิชานันทกุล
29
07842
นางสาวอัญชลี สร้อยน้อย
15
03222
นางสาวรัตติกาล วิทยะ
 
 
 
  
ครั้งที่ 2 ศูนย์รังสิต วันที่ 27 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
1
01836
นางสาวสุกุล เกวลิน
11
03885
นางสาวเทียนแข เนียมบุบผา
2
02440
นายพีระ นาทีพิทักษ์กิจ
12
03935
นางสาวพัชรัตน์ มีมะโน
3
02712
นางชลธิชา อาทิตยมณฑล
13
04036
นางสาวศิริภัทชรินทร มหาวีรวัฒน์
4
02714
นางสาวนวชล จงเปรมกิจไพศาล
14
04154
น.ส.สุดารัตน์ สันติวงศานนท์
5
03035
นางจารุตา เกิดโต
15
05103
นางสาวกาญจนา โมธินา
6
03099
นางสาวธีรวัฒนา ภาระมาตย์
16
05476
นางสาวพรรณี ลิ้มปัญญากุล
7
03289
นางสาวสมลักษณ์ เรืองสุทธินฤภาพ
17
05651
นางสาวฐิตากร รักษ์วงศ์
8
03306
นางสาวบุศกร กลิ่นอวล
18
08114
นายสาโรจน์ ปานปิ่น
9
03459
นางสุนทรี คงเสรีพงศ์
19
08211
นางสาวทักษพร กิตติพงษ์
10
03550
นางกัลยา นามสีฐาน
20
08990
นางดลพร วราโพธิ์

       สำหรับสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกแล้วแต่ไม่สามารถเข้าอบรมได้ โปรดแจ้งสละสิทธิได้ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2553 มิฉะนั้นท่านจะถูกตัดสิทธิ ในการเข้าอบรมหลักสูตรต่อไป ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว สอมธ. ให้สิทธิเฉพาะสมาชิกเท่านั้น บุคคลอื่นไม่สามารถเข้าอบรมแทนได้

 
                        ประกาศ ณ วันที่   15    มิถุนายน 2553
 
 
         
(นายรังษี ธารารมย์)
ผู้จัดการ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3880-2 (ท่าพระจันทร์)
และโทรศัพท์หมายเลข 0 2986 9176 (ศูนย์รังสิต)
 
 
Updated: 2010-06-15 15:46 TH