ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสมาชิกสัมพันธ์
หลักสูตร "เพ้นท์เสื้อ"
     ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกผู้สนใจสมัคร เข้าร่วมโครงการสมาชิกสัมพันธ์ 
หลักสูตร " เพ้นท์เสื้อ" ให้แก่สมาชิก ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต จำนวนครั้งละ 25 คน 
โดยเปิดรับสมัครสมาชิกระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2553 ไปแล้วนั้น
 
   ปรากฏว่ามีสมาชิกแสดงความจำนงสมัคร เข้ารับการอบรมที่ท่าพระจันทร์ จำนวน 42 คน และศูนย์รังสิต 22 คน สำหรับสมาชิกที่ท่าพระจันทร์ สอมธ. ได้ทำการคัดเลือก สมาชิกด้วยวิธีการจับฉลากจำนวน 25 คน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้
 
ครั้งที่ 1 ศูนย์รังสิต 
วันที่ 8 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
ลำดับที่
เลขทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล
ลำดับที่
เลขทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล
1
01124
นางสาวจิรภา บัวงาม
12
03348
นางมณฑิรา ยุวนิชยากุล
2
01254
นางจุฑาภรณ์ พรรณพลีวรรณ
13
03767
นางสาววรรณวิไล ขาวขำ
3
01873
นางสาวรัชนี ทรัพย์สันทัด
14
03935
นางสาวพัชรัตน์ มีมะโน
4
02440
นายพีระ นาทีพิทักษ์กิจ
15
03954
นางรัชต์พร ตุ่นไธสง
5
02513
นางสุธีรา ลิมปิพิชัย
16
04822
นางสาวอังคณา ศุภธนาเศรษฐ์
6
02712
นางชลธิชา อาทิตยมณฑล
17
05103
นางสาวกาญจนา โมธินา
7
02714
นางสาวนวชล จงเปรมกิจไพศาล                
18
05476
นางสาวพรรณี ลิ้มปัญญากุล
8
03035
นางจารุตา เกิดโต
19
06117
นางศรีสุดา ศิลาทอง
9
03099
นางสาวธีรวัฒนา ภาระมาตย์
21
07356
นายพุทธิพันธ์ ทรวงกำเนิด
10
03136
นางสาวนลินธร อิทธิพงศธร
20
06997
นางสาวสรัญญา พัฒนสิน
11
03306
นางสาวบุศกร กลิ่นอวล
22
08666
นางอาภาภรณ์ คูทองกุล

ครั้งที่ 2 ท่าพระจันทร์
วันที่ 21 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
ลำดับที่
เลขทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล
ลำดับที่
เลขทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล
1
00255
รศ.บำเพ็ญ โรจน์ปรีชา
13
04393
นางสาววารุณี ต่อแต้ม
2
00584
รศ.สุวรรณี อุดมผล
14
04727
นางสาวศิริพร ตั้งจิตวิสุทธิ์
3
00861
นางสาวรัตนา เตชามหาชัย
15
05061
นางสาวสมสุข จันทศร
4
01345
นางสาวอรอนงค์ วิภาตะกลัศ
16
05714
นางสาวณัฐยา จันทร์คง
5
01350
นางสาวรวยริน ฉายสุวรรณ
17
05926
นางสาวกษมา ศิธราชู
6
01583
นางสาวพาชื่น ติวานนท์
18
06019
นางสาวภักศา ขันสาครกิตติ
7
01726
นางพรรณวดี ถาวรกิรติขจร     
19
06154
นางสาวจรรจิรา น่วมเจิม
8
02001
นางสาวฐิติมน เลิศศิริสาคร
20
06925
นางทิพวรรณ อินทมหันต์
9
02107
นางสาวภาวนา วัชรเสถียร
21
07040
นางธนัตถ์นันท์ สุวรรณชัย
10
02367
นางสาวมาลินี แต่สกุล
22
07168
นางสาววชิราภรณ์ กรุดปทุม
11
03179
นางสาวมนทิรา ตุลาคุปต์
23
07987
นางจารุวรรณ ช่างกลึง
12
04312
นางสาวจิราภรณ์ สุทธิบูรณ์
24
08144
นางสาววิไลลักษณ์ ดวงบุปผา
 
 
 
25
09036
นางจุฑามาศ โดดสู้
รายชื่อสมาชิกสำรอง
ลำดับที่ 
เลขทะเบียน   
ชื่อ-นามสกุล
 ลำดับที่
เลขทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล
1
01647
นางเยาวเรศ อุดมอานุภาพสุข
9
07842
นางสาวอัญชลี สร้อยน้อย
2
06745
นางสาวกอบกุล อุ่นเจริญ
10
06574
นางสาวรัตนา บุบผามาตะนัง
3
08149
นายชาญณภัส พวงสมบัติ
11
05817
นางสาวสุรีรัตน์ วรรณประพันธ์
4
08211
นางสาวทักษพร กิตติพงษ์
12
04996
นางสาวสหัทยา วิทยเกษตร
5
05849
นางสาวรุ่งอรุณ รักรุ่งเรือง
13
02906
นางสุนิสา มะปรางหวาน
6
00986
นางสาวนิจภัสสร์ เหรียญกิตติวัฒน์
14
04191
นางสาวกนกพร บรรเริงศรี
7
01214
นางศศิกานต์ สันติเดชา
15
03864
นางศิริพร นามประทาน
8
01836
นางสาวสุกุล เกวลิน
16
07207
นางสาวกมลมาศ ตนันท์ยุทธวงศ์
 
 
 
17
00572
รศ.วรรณี พุทธเจริญทอง
 
        สำหรับผู้เข้าอบรมท่าพระจันทร์ สอมธ. ขอเลื่อนวันจัดอบรมจาก วันที่ 7 สิงหาคม 2553 เป็นวันที่ 21 สิงหาคม 2553 เนื่องจากตรงกับวันซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร และสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกแล้วแต่ไม่สามารถ เข้าอบรมได้ โปรดแจ้งสละสิทธิภายในวันที่กำหนด 
ศูนย์รังสิต ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553
ท่าพระจันทร์ ภายในวันที่ 10สิงหาคม 2553 
และ สอมธ. จะได้เรียนเชิญสมาชิกสำรองเข้ารับการอบรม โดยจะเรียกชื่อตามลำดับ ที่ประกาศให้ทราบ
 
      ทั้งนี้ ให้สมาชิกเตรียมอุปกรณ์ที่จะนำมาเพ้นท์ จำนวน 2 ชิ้น ได้แก่ เสื้อยืด หรือกระเป๋าผ้า หรือกางเกง
 
                                         ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 
        
(นายรังษี ธารารมย์)
ผู้จัดการ
Updated: 2010-07-26 11:20 TH