ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสมาชิกสัมพันธ์
หลักสูตร "เครปและวอฟเฟิล"
      ตามที่สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำกัด(สอมธ.) ได้ประกาศรับสมัครสมาชิกผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสมาชิกสัมพันธ์หลักสูตร"เครปและวอฟเฟิล" ให้แก่สมาชิก ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิตครั้งละ 30 คน
โดยเปิดรับสมัครสมาชิกระหว่างวันที่ 18- 24 พฤษภาคม 2554 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีสมาชิกแสดงความจำนง
สมัครเข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 85 คน แบ่งเป็น ท่าพระจันทร์39 คน ศูนย์รังสิต 46 คน โดย สอมธ. ได้ทำการคัดเลือกสมาชิกด้วยวิธีจับฉลากครั้งละ 30 คน ดังรายนามต่อไปนี้
 
 
   สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว แต่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้โปรดแจ้งสละสิทธิภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 และ สอมธ. จะได้เรียนเชิญสมาชิกสำรองเข้าอบรมโดยจะเรียกชื่อตามลำดับที่ประกาศให้ทราบ
ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว สอมธ. ให้สิทธิเฉพาะสมาชิกที่ยื่นใบสมัครเข้าอบรมเท่านั้น บุคคลอื่นไม่สามารถเข้าอบรมแทนกันได้
                            ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2554
(นายรังษี  ธารารมย์)
ผู้จัดการ