ความรู้สู่อาชีพ 4 หลักสูตร
     สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ ให้แก่สมาชิก 4 หลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว รับสมัครสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ฯ ดังนี้
 
หลักสูตรที่ 1 “ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย” 
  • ครั้งที่ 1 ท่าพระจันทร์วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
  • ครั้งที่ 2 ศูนย์รังสิต วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 เวลา 09. 00-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
- เปิดรับสมัครสมาชิก ครั้งละ 30 คน ตั้งแต่วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2556 [ใบสมัครอบรม]
- ประกาศรายชื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556
- แจ้งยกเลิกเข้าอบรม ภายในวันที่ 3 มิถุนายน 2556
- เก็บค่าอุปกรณ์เพิ่ม คนละ 50 บาท
หมายเหตุ สมาชิกชำระค่าอุปกรณ์ คนละ 50 บาท
 
หลักสูตรที่ 2 “น้้าพริกกุ้งแก้วและน้้าพริกกุ้งเสียบสมุนไพร”
  • ครั้งที่ 1 ท่าพระจันทร์ วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
  • ครั้งที่ 2 ศูนย์รังสิต วันที่ 13 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
- เปิดรับสมัครสมาชิกครั้งละ 30 คน ตั้งแต่ วันที่ 17-21 มิถุนายน 2556 [ใบสมัครอบรม]
- ประกาศรายชื่อ วันที่ 25 มิถุนายน 2556 (**รายชื่อผู้เข้าอบรม**)
- แจ้งยกเลิกเข้าอบรม ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
หมายเหตุ สมาชิกชำระค่าอุปกรณ์ คนละ 50 บาท
 
หลักสูตรที่ 3 “ขนมทองเอก ขนมเสน่ห์จันทร์ และขนมจ่ามงกุฎ” 
  • ครั้งที่ 1 ท่าพระจันทร์ วันที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ส้านักงาน สอมธ
  • ครั้งที่ 2 ศูนย์รังสิต วันที่ 24 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ส้านักงาน สอมธ. 
- เปิดรับสมัครสมาชิกครั้งละ 30 คน ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.-2 ส.ค. 2556 [ใบสมัครอบรม]
- ประกาศรายชื่อ วันที่ 6 สิงหาคม 2556 (**รายชื่อผู้เข้าอบรม**)
- แจ้งยกเลิกเข้าอบรม ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2556
หมายเหตุ สมาชิกชำระค่าอุปกรณ์ คนละ 100 บาท
 
หลักสูตรที่ 4 การปลูกผักปลอดสารพิษแบบพึ่งพาตนเอง 
  สอมธ. นำสมาชิกเดินทางไปเปิดประสบการณ์ “การปลูกผักปลอดสารพิษ (ไฮโดรโพนิกส์) แบบพึ่งพาตนเอง ณ โรงแรมบ้านสบาย ลาดพร้าว 71 เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง สมาชิกสามารถสัมผัสบรรยากาศการทำแปลงผักประเภทต่าง ๆ ซึ่งสมาชิกจะได้รับความรู้แบบครบวงจร ตั้งแต่การเริ่มทำโรงเรือน การปลูกผัก การควบคุมโรคพืช ตลอดจนการแนะแนวช่องทางการจำหน่าย โดยโรงแรมได้คิดค่าอบรมคนละ 1,200.00 บาท สอมธ. ออกให้สมาชิกคนละ 700.00 บาท และให้สมาชิกช้าระค่าอบรม500.00 บาท ซึ่ง สอมธ. จะจัดรถเพื่ออ้านวยความสะดวกให้สมาชิกทั้งท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต
 
- จัดอบรมวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2556 ณ โรงแรมบ้านสบาย ลาดพร้าว 71
- เปิดรับสมัครสมาชิก 40 คน แบ่งเป็น ท่าพระจันทร์ 20 คน และรังสิต 20 คน ตั้งแต่วันที่ 5-9 สิงหาคม 2556 [ใบสมัครอบรม]
- ประกาศรายชื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2556 (**รายชื่อผู้เข้าอบรม**)
- แจ้งยกเลิกเข้าอบรม ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2556
หมายเหตุ สมาชิกชำระค่าอบรม คนละ 500 บาท
 
เนื้อหาการอบรม :
09.00-10.30 - การปลูกผักไฮโดรฯ ระบบต่างๆ ที่เหมาะสำหรับผักแต่ละประเภท, การทำโรงเรือนและระบบพ่นหมอก
10.30-10.45 - พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 - สารละลายธาตุอาหารผักไฮโดรโปนิกส์,การควบคุมโรคพืชและแมลงด้วยชีววิธี,ช่องทางการตลาดและเครือข่ายสุขภาพ
12.00-13.00 - พักรับประทานอาหารกลางวัน ( ณ โรงแรมบ้านสบาย)
13.00-14.30 - ชมแปลงผักที่ดาดฟ้าบ้านสบาย ถาม-ตอบปัญหาต่าง ๆ
 
การรับสมัคร
 1. สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรละ 200 บาท (เมื่อเข้าอบรมตามหลักสูตรที่ สอมธ. ก้าหนดจะคืนเงินให้ในวันเปิดท้าการ โดยการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝาก) กรณีที่สมาชิกไม่มาอบรมตามที่ กำหนด สอมธ. จะนำเงินค่าธรรมเนียมเข้าเป็นรายได้ สอมธ. ต่อไป
2. กรณีที่มีสมาชิกสมัครเกินกว่าจำนวนที่ สอมธ. กำหนดจะใช้วิธีจับฉลาก
3. สอมธ. ให้สิทธิเฉพาะสมาชิกที่สมัครเข้าอบรมเท่านั้น บุคคลอื่นไม่สามารถเข้ารับการอบรมแทนกันได้
4. กรณีที่มีผู้สมัครเข้าอบรมแต่ละหลักสูตรไม่ถึง 15 คน สอมธ. ขอยกเลิกการจัดอบรม (ยกเว้นหลักสูตรการปลูกผักปลอดสารพิษ ไม่ถึง 30 คน สอมธ. ขอยกเลิกการจัดอบรม)
 สำหรับสมาชิกที่สนใจจะสมัครเข้ารับการอบรม สามารถยื่นใบสมัครได้ตามวันและเวลาที่กำหนดได้ที่สำนักงาน
สอมธ. ทั้ง 3 สำนักงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-613-3880-2 (คุณสุนันทา ญาณศีล)