โครงการส่งเสริมจริยธรรม วันที่ 13 ตุลาคม 2555
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันคนชรา - นมัสการองค์ปฐมเจดีย์
บูชาพระราหูวัดศีรษะทอง - เยี่ยมชมตลาดน้้าดอนหวาย
กับโครงการส่งเสริมจริยธรรม วันที่ 13 ตุลาคม 2555
สอมธ.จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมประจ าปี 2555 โดยนำสมาชิกไปจัดเลี้ยงอาหารกลางวันคนชรา
ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม นมัสการองค์ปฐมเจดีย์บูชาพระราหู ซื้อของฝากตลาดน้ำดอนหวาย
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2555 รับสมัครสมาชิก 150 คน เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3-20 กันยายน 2555 [ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ]
 
โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้
1. กำหนดจำนวนผู้สมัครตามหมายเลขสมาชิก ดังนี้
               สมาชิกตั้งแต่หมายเลข 0001 - 1000 รับสมัครจำนวน 20 คน
               สมาชิกตั้งแต่หมายเลข 1001 - 2000 รับสมัครจำนวน 20 คน
               สมาชิกตั้งแต่หมายเลข 2001 - 3000 รับสมัครจำนวน 20 คน
               สมาชิกตั้งแต่หมายเลข 3001 - 4000 รับสมัครจำนวน 20 คน
               สมาชิกตั้งแต่หมายเลข 4001 - 5000 รับสมัครจำนวน 20 คน
               สมาชิกตั้งแต่หมายเลข 5001 - 6000 รับสมัครจำนวน 15 คน
               สมาชิกตั้งแต่หมายเลข 6001 - 7000 รับสมัครจำนวน 15 คน
               สมาชิกตั้งแต่หมายเลข 7001 - 8000 รับสมัครจำนวน 10 คน
               สมาชิกตั้งแต่หมายเลข 8001 ขึ้นไป รับสมัครจำนวน 10 คน
2. สมาชิกไม่เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรมกับสอมธ.จะได้รับการพิจารณาเป็นล าดับแรก
3. สมาชิกที่เคยเข้าร่วมโครงการจริยธรรมกับสอมธ.จะได้รับการพิจารณาเป็นล าดับรอง
4. ในกรณีที่สมาชิกแต่ละกลุ่มสมัครเกินกว่าที่ก าหนดสอมธ.จะใช้วิธีจับสลากตามกลุ่มโควตา
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 26 กันยายน 2555
6. กรณีไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้โปรดแจ้งชื่อภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2555 มิฉะนั้นท่านจะถูกตัดสิทธิในการเข้าร่วมโครงการฯ ครั้งต่อไป 2 ครั้ง
 
กำหนดการ
เวลา 08.00 น. ออกเดินทางจาก มธ.ท่าพระจันทร์/ศูนย์รังสิต 13.00 น. ออกเดินทางไปวัดศีรษะทอง
เวลา 09.30 น. ถึงองค์ปฐมเจดีย์ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 13.30 น. ถึงวัดศีรษะทอง บูชาพระราหู
เวลา 10.30 น. ออกเดินทางจากองค์ปฐมเจดีย์ และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เวลา 11.00 น. ถึงสถานสงเคราะห์คนชราบ้านนครปฐม 14.00 น. ออกเดินทางไปวัดดอนหวาย
- จัดเลี้ยงอาหารกลางวันคนชรา 14.30 น. แวะซื้อของฝากตลาดดอนหวาย
 - รับประทานอาหารกลางวัน 16.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ