โครงการความรู้สู่อาชีพเพื่อสมาชิก สอมธ. ประจำปี 2555 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) จัดโครงการความรู้สู่อาชีพให้แก่สมาชิก 5 หลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว รับสมัครสมาชิกที่สนใจเข้าร่วม โครงการ ฯ ดังนี้

ครั้งที่ 1 ศูนย์รังสิต วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 เวลา  09.00-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.

  • หลักสูตรที่ 1 ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา 
  • วิทยากร สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย

ครั้งที่ 2 ท่าพระจันทร์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.

-  เปิดรับสมัครสมาชิก ครั้งละ 30 คน ตั้งแต่วันที่ 18-22 มิถุนายน 2555
-  ประกาศรายชื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2555 (**รายชื่อผู้เข้าอบรม**)
-  แจ้งยกเลิกเข้าอบรม ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2555
 
  • หลักสูตรที่ 2 กาแฟโบราณ สูตรบูรณาการ ขนมปังสังขยา ขนมปังทาเนย ขนมปังกระเทียม 
  • วิทยากร สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย
ครั้งที่ 1 ท่าพระจันทร์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
ครั้งที่ 2 ศูนย์รังสตวันที่ 29 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ สำนักงาน  สอมธ.
 
- เปิดรับสมัครสมาชิกครั้งละ 30 คน ตั้งแต่ วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2555
- ประกาศรายชื่อ วันที่ 17 กรกฎาคม 2555  (**รายชื่อผู้เข้าอบรม**)
- แจ้งยกเลิกเข้าอบรม ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
 
  • หลักสูตรที่ 3 ข้าวมันไก่ตอนสูตรพันล้าน 
  • วิทยากร สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย
ครั้งที่ 1 ศูนย์รังสิต วันที่ 18 สิงหาคม 2555  เวลา  09.00-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
ครั้งที่ 2 ท่าพระจันทร์ วันที่ 19 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
 
- เปิดรับสมัครสมาชิกครั้งละ 25 คน ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2555 บาท
- ประกาศรายชื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2555 (**รายชื่อผู้เข้าอบรม**)
- แจ้งยกเลิกเข้าอบรม ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2555
 
  • หลักสูตรที่ 4 ขนมกุยช่ายตลาดพลู 4 ไส้ 
  • วิทยากร สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย
ครั้งที่ 1 ท่าพระจันทร์ วันที่8 กันยายน 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ สำนักงาน  สอมธ.
ครั้งที่ 2 ศูนย์รังสิต วันที่9 กันยายน 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
 
- เปิดรับสมัครสมาชิกครั้งละ 30 คน ตั้งแต่ วันที่ 20- 24 สิงหาคม 2555
- ประกาศรายชื่อ วันที่ 28 สิงหาคม 2555 (**รายชื่อผู้เข้าอบรม**)
- แจ้งยกเลิกเข้าอบรม ภายในวันที่ 3 กันยายน 2555
 
  • หลักสูตรที่ 5 การจัดช่อดอกไม้ และช่อติดเสื้อ
  • วิทยากร อาจารย์ ดร.สุชญา ฉัตรวิชญะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
 
ครั้งที่ 1 ศูนย์รังสิต วันที่ 22 กันยายน 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
ครั้งที่ 2 ท่าพระจันทร์ วันที่ 23 กันยายน 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ สำนักงาน สอมธ.
 
- สมาชิกชำระค่าอุปกรณ์ เพิ่มคนละ  200 บาท
- เปิดรับสมัครสมาชิกครั้งละ 25 คน ตั้งแต่ วันที่ 3-7 กันยายน 2555
- ประกาศรายชื่อ วันที่ 10 กันยายน 2555 (**รายชื่อผู้เข้าอบรม**)
- แจ้งยกเลิกเข้าอบรม ภายในวันที่ 14 กันยายน 2555
 
การรับสมัคร
1.  สมาชิกชำระค่าอุปกรณ์เพิ่มกรณีค่าอุปกรณ์เกินกว่า 200 บาท
2.  สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรละ 200 บาท (เมื่อเข้าอบรมตามหลักสูตรที่ สอมธ. กำหนดจะคืนเงินให้ในวันเปิดทำการ โดยการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝาก) กรณีที่สมาชิกไม่มาอบรมตามที่  กำหนด สอมธ. จะนำเงินค่าธรรมเนียมเข้าเป็นรายได้ สอมธ. ต่อไป
3.  กรณีที่สมาชิกสมัครเข้าอบรมซ้ำกันหลายหลักสูตร สอมธ. จะให้สิทธิสมาชิกที่ยังไม่เคยเข้าอบรมก่อนเป็นลำดับแรก
4.  กรณีที่มีสมาชิกสมัครเกินกว่าจำนวนที่ สอมธ. กำหนดจะใช้วิธีจับฉลาก
5.  สอมธ. ให้สิทธิเฉพาะสมาชิกที่สมัครเข้าอบรมเท่านั้น บุคคลอื่นไม่สามารถเข้ารับการอบรมแทนกันได้
6.  กรณีที่มีสมาชิกสมัครเข้าอบรมแต่ละหลักสูตร ไม่ถึง 15 คน  สอมธ. ขอยกเลิกการจัดอบรมหลักสูตรนั้น ๆ
สำหรับสมาชิกที่สนใจจะสมัครเข้ารับการอบรม สามารถยื่นใบสมัครได้ตามวันและเวลาที่กำหนดได้ที่ส านักงาน สอมธ. ทั้ง  3 สำนักงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-613-3880-2 (คุณสุนันทา ญาณศีล)