สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย