สอมธ. บรรยายให้ความรู้สมาชิก กองบริหารศูนย์รังสิต ณ ห้อง 248 อาคารปิยชาติส่วนต่อขยายมธ. ศูนย์รังสิต  มอบเงินสนับสนุน การสัมมนา  10,000.00 บาท