ผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดำเนินการประจำปี 2562