สอมธ. กำหนดมจัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปี  2561 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2014 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต           

*ทุนเรียนดี

*ทุนเรียนดี(เพิ่มเติม)

*ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา

*ทุนส่งเสริมการศึกษา

*ต่อทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนการศึกษา

*ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนการศึกษา