1 ก.พ. 62 เป็นต้นไป สอมธ. ไม่รับฝากเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ/ตัวเลข