ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562