สอมธ. จัดสัมมนาสมาชิกครั้งที่ 2/2561 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 รับสมัครสมาชิก 150 คน 
    
 -  ใบสมัครเข้าร่วมสัมมนา