สอมธ. ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ เมื่อวันที่  26 กุมพาพันธ์ 2562