คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ17 ปี  เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์  2562