สอมธ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี  2561 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์  เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์  เป็นผู้มอบกิตติบัตรพร้อมให้โอวาท แก่บุตรสมาชิกผู้มาร่วมรับทุน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2014 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในปีนี้ สอมธ. อนุมัติทุนการศึกษาบุตร จำนวน 1,265 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,351,100 บาท